Строителство - 309863-2017

08/08/2017    S150    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Добрич: Строителни и монтажни работи

2017/S 150-309863

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община град Добрич
Национален регистрационен номер: 000852932
Пощенски адрес: ул. „България“ № 12
Град: Добрич
код NUTS: BG332
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: Весела Димитрова, Николай Великов
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Телефон: +359 58600001
Факс: +359 58600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=84e596eb-dbcc-4112-9f4b-5cf0e852e8c1

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич пo 3 ОП.

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич — Фаза 1“. Обществената поръчка включва 3 /три/ обособени позиции:Обособена позиция № 1 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод — Лот 1“; Обособена позиция № 2 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — Лот 2“; Обособена позиция № 3 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — Лот 3“. Изпълнението на поръчката включва: Допроектиране — съгласно приложените задания за проектиране; Авторски надзор и Изпълнение на СМР.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 13 598 438.27 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод — Лот 1“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Град Добрич.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ОП1 вкл. Допроектиране и авторски надзор. СМР по ОП1 вкл.: реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 4; реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 11; реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1; реконструкция на канализационни помпени станции — 3 бр; канализационна помпена станция „Иглика“ ;канализационна помпена станция „Югоизток“; канализационна помпена станция „Свежест“; изграждане на нова помпена станция за дъждовни води — 1 бр; рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател ТПИ „Техническо предложение“ (подпоказател А „Проектно предложение“- 20 т.; подпоказател Б „Предложение за изпълнение на строителството“ — 40 т.) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ДПБФП № Д-34-58/30.12.2016 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
II.2.14)Допълнителна информация

ОП1 е прекратена с влязло в сила Решение №Р-2/27.01.2017 г. на Кмета на Община град Добрич на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 ЗОП (отм.).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — Лот 2“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Град Добрич.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ОП2 включва: Допълнително проектиране и съпътстващите го проектантски дейности, които не са включени в първоначалния Инвестиционен проект, в съответствие със Заданието за проектиране на Възложителя и изпълнение на дейностите по авторски надзор на изготвените проекти в резултат на допълнителното проектиране. Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвения Работен проект. Изпълнение на СМР съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката, Инвестиционния проект и Линейния график за изпълнение на ППР и СМР, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено — стойностната сметка СМР. Строително монтажните работи заложени в обхвата на Лот 2 обхващат и включват: рехабилитация на водопроводната мрежа, която обхваща западната част на града спрямо булевард Русия, СМР на водопровод с обща дължина 45 576 м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател ТПИ „Техническо предложение“ (подпоказател А „Проектно предложение“ — 20 т.; подпоказател Б „Предложение за изпълнение на строителството“ — 40 т.) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ДПБФП № Д-34-58/30.12.2016 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
II.2.14)Допълнителна информация

ОП2 е възложена с договор № ДОП-52/12.05.2017 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — Лот 3“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Град Добрич.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ОП3 вкл. Допроектиране, авторски надзор и СМР. СМР по ОП3 вкл: рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател ТПИ „Техническо предложение“ (подпоказател А „Проектно предложение“ — 20 т.; подпоказател Б „Предложение за изпълнение на строителството“ — 40 т.) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ДПБФП № Д-34-58/30.12.2016 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
II.2.14)Допълнителна информация

ОП 3 е възложена с Договор № ДОП-71/07.07.2017 г.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 076-133201
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДОП-71
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — Лот 3

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/07/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 10
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Добротица 2016“
Национален регистрационен номер: 177127926
Пощенски адрес: ул. „Александър Дякович“ № 31
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@ingstroyvn.com
Телефон: +359 5266200
Факс: +359 52603020

Интернет адрес: http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/report.jsf?x_rpt=rpt1

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инжстройинженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 813103524
Пощенски адрес: ул. „Александър Дякович“ № 31
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@ingstroyvn.com
Телефон: +359 5266200
Факс: +359 52603020

Интернет адрес: http://ingstroyvarna.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Автомагистрали София“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103561146
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 47, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@highwaysf.com
Телефон: +359 24392253
Факс: +359 000000

Интернет адрес: https://public.brra.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 13 748 193.50 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13 598 438.27 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: ул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/08/2017