Dienstleistungen - 309927-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Finanzberatung

2023/S 101-309927

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Nationale Identifikationsnummer: 010978710
Postanschrift: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-546
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament Administracji i Zamówień
E-Mail: kancelaria@bfg.pl
Telefon: +48 225830598
Fax: +48 225830589
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bfg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy ramowej na doradztwo w zakresie obsługi umów Gwarancji Pokrycia Strat oraz innych umów wsparcia zawartych z beneficjentami

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ/ZP/10/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66171000 Finanzberatung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji zamówień wykonawczych w okresie obowiązywania umowy ramowej polegających na na dokonywaniu przez Wykonawcę usług doradztwa. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. Zakres szczegółowy zamówienia wykonawczego oraz wszystkie warunki wykonania zamówienia wykonawczego zostaną każdorazowo określone w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej oraz umowie wykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej.

2. Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji Zamówień wykonawczych polegających na dokonywaniu przez Wykonawcę usług doradztwa w zakresie:

1) weryfikacji wartości praw majątkowych lub zobowiązań wynikających z raportów lub innych dokumentów będących podstawą rozliczenia płatności na podstawie Umów wsparcia, w tym Umów GPS, w szczególności w zakresie ryzyka kredytowego związanego z aktywami kredytowymi, ryzyka innego niż kredytowe związanego z aktywami kredytowymi, ryzyka związanego z pozostałymi aktywami;

2) weryfikacji sposobu wykonywania przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z Umów wsparcia, w tym Umów GPS, w zakresie postanowień przewidujących obowiązek Beneficjenta do zapewnienia spójności procesów, stosowanych w odniesieniu do praw majątkowych objętych Umową wsparcia z procesami dla innych, podobnych praw majątkowych Beneficjenta, oraz w zakresie monitorowania i windykacji należności, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii skuteczności działań windykacyjnych i kosztów windykacji względem przejętych należności, ujmowania i wyceny praw majątkowych oraz zobowiązań objętych Umową wsparcia;

3) wyceny prawa majątkowego lub zobowiązania objętego Umową wsparcia, w tym wyceny wartości zabezpieczenia prawa majątkowego, kalkulacji straty, zasadności utworzenia odpisu aktualizującego, rezerwy, powstania zobowiązania Funduszu wobec Beneficjenta lub powstania zobowiązania Beneficjenta wobec Funduszu;

4) weryfikacji prawidłowości raportowania kosztów związanych z przejęciem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub banku lub kosztów windykacji określonych w Umowie wsparcia;

5) weryfikacji prawidłowości sposobu wykorzystania udzielonej Pomocy lub Wsparcia;

6) weryfikacji warunków realizacji wypłaty środków pieniężnych z tytułu udzielonej Pomocy lub udzielonego Wsparcia;

7) wyceny wartości zabezpieczeń z tytułu udzielonej Pomocy lub udzielonego Wsparcia, w szczególności prawidłowości klasyfikacji wierzytelności kredytowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia.

3. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

4. Zakres szczegółowy zamówienia wykonawczego oraz wszystkie warunki wykonania zamówienia wykonawczego zostaną każdorazowo określone w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej (Zaproszeniu wykonawczym) oraz umowie wykonawczej.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony Załączniku nr 1 do SWZ, natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Staż kierownika zespołu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Liczba projektów, w których kierownik zespołu pełnił rolę kierownika / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zawrze z wybranymi Wykonawcami umowę ramową na okres 48 miesięcy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej górną granicę zobowiązań, jakie mogą zostać zaciągnięte przez Zamawiającego na podstawie umowy ramowej (kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia) – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada średni roczny przychód z czynności rewizji finansowej stanowiący podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia):

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert ramowych, tj. za lata 2019-2022 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 6 (sześć) badań ustawowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowania personelem):

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem (zespołem) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:

• kierownik zespołu – osoba, która:

a) posiada łącznie minimum dziesięcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:

- wycena podmiotów sektora finansowego,

- wycena portfela kredytowego,

- doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,

- badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;

b) pełnił rolę kierownika w co najmniej 10 (dziesięciu) projektach z wyżej wskazanego zakresu dziedzin.

• ekspert w zespole – co najmniej 2 (dwie) osoby, a każda z nich:

a) posiada uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

b) posiada łącznie minimum sześcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:

- wycena podmiotów sektora finansowego,

- wycena portfela kredytowego,

- doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,

- badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;

• członek zespołu – co najmniej 4 osoby:

a) każda posiada łącznie minimum trzyletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:

- wycena podmiotów sektora finansowego,

- wycena portfela kredytowego,

- doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,

- badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;

b) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia doradcy podatkowego;

c) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego;

d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza, aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli (kierownik, ekspert, członek zespołu) lub pełniła więcej niż jedną rolę. Jedna osoba może być kierownikiem zespołu albo ekspertem zespołu albo członkiem zespołu. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 7 (siedmioma) osobami na potwierdzenie spełnienia warunku.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki dotyczące realizacji umowy wykonawczej zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga od wybranych Wykonawców zawarcia umowy ramowej, na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Z Wykonawcą wybranym w Postępowaniu wykonawczym zostanie zawarta umowa wykonawcza na warunkach

określonych w Załączniku nr 2 do Projektowanych postanowień umowy ramowej określającym wzór umowy wykonawczej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy ramowej i umowy wykonawczej w stosunku do treści wybranej oferty ramowej i oferty wykonawczej w zakresie i na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/06/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Platforma e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie e-Zamówienia. W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający zawrze umowę ramową z nie więcej niż 3 (trzema) Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz których oferty nie podlegają odrzuceniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w pkt 15 SWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówień publicznych (wykonawczych) na podstawie umowy wykonawczej, zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, po przeprowadzeniu Postępowania wykonawczego, tj. procedury przewidzianej w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, których oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach i na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

5. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7. Komunikacja w prowadzonym postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji i przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl). Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji poprzez pocztę elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3.5 SWZ.

8. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy (tj. dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentacji Wykonawcy) poprzez Platformę e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Hoża 76/78
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-682
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023