Dostawy - 309947-2020

03/07/2020    S127

Polska-Wrocław: Serwery

2020/S 127-309947

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. C. K. Norwida 25
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-375
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Korzeniowski
E-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.upwr.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.upwr.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu IT na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Numer referencyjny: R0AP0000.271.45.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu IT na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemów informatycznych stanowiących infrastrukturę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z instalacją dostarczonego sprzętu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w załączniku nr 1a do SIWZ. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia:

Uczelniane Centrum Informatyzacji, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Warunki gwarancji: minimalna długość gwarancji 24 miesiące.

Gwarancja stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uczelniane Centrum Informatyzacji, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu IT na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemów informatycznych stanowiących infrastrukturę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z instalacją dostarczonego sprzętu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w załączniku nr 1a do SIWZ. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia:

Uczelniane Centrum Informatyzacji, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Warunki gwarancji: minimalna długość gwarancji 24 miesiące.

Gwarancja stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Procedura prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie dostawy serwerów i sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każda, wraz zapodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów wykonania oraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być:

I. referencje;

II. inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej – oświadczenie Wykonawcy.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Jeżeli załączony wykaz wykonanych dostaw będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP z dnia, w którym niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

W przypadku gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według kursu średniego NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy opis sposobu realizacji umowy znajduje się w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, POLSKA, pok. 32 – Biuro Zamówień Publicznych i Umów (gmach główny).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zam. nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. Zam. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zam. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zam., zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia jest określony w rozdziale 6 i 7 SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: 40 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 PKO BP z podaniem w tytule przelewu: „wadium przetargowe R0AP0000.271.45.2020” oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) upoważnionej(-ych) do jego wystawienia. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) parametry techniczne – zgodnie z zał. nr 1a do SIWZ;

c) arkusz kalk.

Ponadto, wraz z ofertą należy złożyć (wymienione w lit. a–f):

a) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ, jeśli dotyczy) sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) JEDZ Wykonawcy (osobny dla każdego Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy) sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) JEDZ podmiotu(-ów), o którym mowa w art. 22 a ust 1 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

d) JEDZ podwykonawcy(-ów) (jeśli dotyczy), sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

e) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

f) wadium w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020