Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 309977-2015

Компактен изглед

03/09/2015    S170

България-Благоевград: Услуги, свързани с недвижими имоти

2015/S 170-309977

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Община Благоевград
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: площад „Георги Измирлиев Македончето“ № 1
Град: Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Отдел ПНООП
На вниманието на: Крум Алуминов — Старши юрисконсулт
Адрес за електронна поща: kaluminov@blgmun.com
Телефон: +359 73867714
Факс: +359 73884451

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.blgmun.com

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2125/ZOP_31082015-27.html

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat166/2125/ZOP_31082015-27.html

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград — етап V, по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1—5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение № 1“.
Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение № 1“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Благоевград.

код NUTS BG413 Blagoevgrad

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград — етап V, по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1—5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение № 1“.
Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение № 1“.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

70000000 Услуги, свързани с недвижими имоти, 71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги, 71300000 Инженерни услуги в строителството, 71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги, 71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград — етап V, по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1—5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение № 1”.
Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение № 1”.
1. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. А, вх. Б и вх. В;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 2 и № 4;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 6 и № 8;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 10 и № 12;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 14, № 16 и № 18.
2. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 122, № 123, вх. А, вх. Б, № 124;
3. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 80, № 81, № 82 и № 83;
4. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, „Еленово” № 75, № 76, № 77;
5. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак” № 27, № 29;
6. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“ № 3, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, № 5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д;
7. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” № 47, № 48;
8. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ № 4, вх. А и вх. Б и Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Радовиш” № 1;
9. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица” № 25, вх. А, вх. Б и вх. В;
10. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак“ № 6, № 7, № 8, вх А, вх. Б, № 9;
11. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Еленово” № 19, вх. А и вх. Б, № 20;
12. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 36, вх. А, вх. Б, № 37, вх. А, вх. Б;
13. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, , ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 34, вх. А, вх. Б и вх. В;
14. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Даме Груев” № 36, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;
15. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, , ж. к. „Струмско — център” бл. 17, вх. А и вх. Б и бл. 18;
16. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак ” № 24, № 25, вх. А и вх. Б и № 26 вх. А;
17. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 9, вх. А и вх. Б, № 10 вх. А;
18. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” № 10, вх. А и вх. Б, № 11;
19. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8, вх. А и вх. Б;
20. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 10, вх. А и вх. Б;
21. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 142, № 143 и № 144;
22. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско — Център” № 19, вх. А и вх. Б;
23. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак” № 39, вх. А, вх. Б и вх. В.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 816 797,7 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
в дни: 80 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1—5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение № 1
1)Кратко описание
Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1—5 от ЗУТ, ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за:
а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата;
б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности;
в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;
г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата.
В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и възстановяването ѝ в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания.
Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност на обектите.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

70000000 Услуги, свързани с недвижими имоти, 71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги, 71300000 Инженерни услуги в строителството, 71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги, 71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството

3)Количество или обем
1. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. А, вх. Б и вх. В;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 2 и № 4;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 6 и № 8;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 10 и № 12;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 14, № 16 и № 18.
2. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 122, № 123, вх. А, вх. Б, № 124;
3. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 80, № 81, № 82 и № 83;
4. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, „Еленово” № 75, № 76, № 77;
5. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак” № 27, № 29;
6. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“ № 3, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, № 5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д;
7. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” № 47, № 48;
8. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ № 4, вх. А и вх. Б и Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Радовиш” № 1;
9. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица” № 25, вх. А, вх. Б и вх. В;
10. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак“ № 6, № 7, № 8, вх А, вх. Б, № 9;
11. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Еленово” № 19, вх. А и вх. Б, № 20;
12. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 36, вх. А, вх. Б, № 37, вх. А, вх. Б;
13. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, , ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 34, вх. А, вх. Б и вх. В;
14. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Даме Груев” № 36, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;
15. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, , ж. к. „Струмско — център” бл. 17, вх. А и вх. Б и бл. 18;
16. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак ” № 24, № 25, вх. А и вх. Б и № 26 вх. А;
17. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 9, вх. А и вх. Б, № 10 вх. А;
18. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” № 10, вх. А и вх. Б, № 11;
19. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8, вх. А и вх. Б;
20. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 10, вх. А и вх. Б;
21. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 142, № 143 и № 144;
22. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско — Център” № 19, вх. А и вх. Б;
23. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак” № 39, вх. А, вх. Б и вх. В.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 598 984,98 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 80 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение № 1
1)Кратко описание
Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на раздел III „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“ от ЗЕЕ и при условията и по реда, определени от Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

70000000 Услуги, свързани с недвижими имоти, 71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги, 71300000 Инженерни услуги в строителството, 71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги, 71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството

3)Количество или обем
1. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. А, вх. Б и вх. В;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 2 и № 4;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 6 и № 8;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 10 и № 12;
Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 14, № 16 и № 18.
2. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 122, № 123, вх. А, вх. Б, № 124;
3. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 80, № 81, № 82 и № 83;
4. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, „Еленово” № 75, № 76, № 77;
5. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак” № 27, № 29;
6. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“ № 3, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, № 5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д;
7. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” № 47, № 48;
8. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ № 4, вх. А и вх. Б и Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Радовиш” № 1;
9. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица” № 25, вх. А, вх. Б и вх. В;
10. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак“ № 6, № 7, № 8, вх А, вх. Б, № 9;
11. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Еленово” № 19, вх. А и вх. Б, № 20;
12. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 36, вх. А, вх. Б, № 37, вх. А, вх. Б;
13. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, , ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ № 34, вх. А, вх. Б и вх. В;
14. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Даме Груев” № 36, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;
15. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, , ж. к. „Струмско — център” бл. 17, вх. А и вх. Б и бл. 18;
16. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак ” № 24, № 25, вх. А и вх. Б и № 26 вх. А;
17. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 9, вх. А и вх. Б, № 10 вх. А;
18. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” № 10, вх. А и вх. Б, № 11;
19. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8, вх. А и вх. Б;
20. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 10, вх. А и вх. Б;
21. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” № 142, № 143 и № 144;
22. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско — Център” № 19, вх. А и вх. Б;
23. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален Мак” № 39, вх. А, вх. Б и вх. В.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 217 812,72 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 80 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Размер на гаранцията за участие пo:
Обособена позиция 1 — 5 900 (пет хиляди и деветстотин ) BGN.
Обособена позиция 2 — 2 000 (две хиляди) BGN.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Гаранцията за участие се представя за обособената позиция, за която участникът кандидатства. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие — парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: „Инвестбанк“ АД, ФЦ Благоевград, IBAN: BG36IORT80493300714600, ВIС: IORTBGSF. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума“, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочена обособената позиция, за която участникът кандидатства.
В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция (Образец № 8). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване — за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът ѝ да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора, като условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащането се извършва в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2015 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Не се изисква създаване на юридическо лице.
III.1.4)Други особени условия
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки участник може да представи оферта за една или няколко обособени позиции. Не се допуска представянето на варианти на оферта. Едно и също физ. или юр. лице може да участва само в едно обед-е. Всеки участник е длъжен да заяви в офертата си дали ще използва подизпълнители. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. В случай, че участникът е обед-е, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, участниците сключват договор за обед-е. Представя се копие от договора за създаване на обединение. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът (анексът) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни солидарно — заедно и поотделно, за изпълнението на договора; е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението, всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обед-ето/консорциум, участниците в обед-то трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обед-то за целите на поръчката. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253—260 от НК; подкуп по чл. 301—307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194—217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219—252 от НК, освен ако е реабилитиран, е обявен в несъстоятелност, е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове, е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай кандидатът или участникът се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права работа на работниците.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изискват.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Не се изискват.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Под услуги „сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбира услуги, свързани с:
За обособена позиция 1 — Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1—5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорти на многофамилни жилищна сгради;
За обособена позиция 2 — Обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищна сгради.
За обособена позиция 1 изготвянето на технически паспорти на сгради се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. В случай, че участник в изпълнение на поръчката е консултант, се посочват включените в състава му физически лица, упражняващи технически контрол по отделни части, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.
За обособена позиция 2 обследването на енергийната ефективност следва да се извърши от оправомощени за това лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и да притежават издадени, валидни удостоверения от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. В декларация се посочват поименно лицата, които ще извършват енергийното обследване. За изпълнение на услугата участникът следва да притежава собствен или нает екип, който е част от вписаните в удостоверението по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ лица.
Съответствието с поставеното изискване 2 се доказва с представянето на Декларация-списък, съдържаща списък на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, ведно с декларации за ангажираност на експертите.
Всеки участник следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати — представя се копие на сертификата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, За обособена позиция 1 — не по-малко от 3 (три) услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, със съответно относими към тях доказателства за извършената услуга; За обособена позиция 2 — не по-малко от 3 (три) услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях доказателства за извършената услуга.
За ОП 1, екип включващ специалист по съответната част: „Архитектура“ — 6 архитекти, от които един се посочва за ръководител екип; „Конструкции“ — 3 инженер; „В и К“ — 3 инженер; „Електро“ — 2 инженер; „Отопление, вентилация и Климатизация“ — 3 инженер; „Пожарна безопасност“ — 3 експерт; „Геодезия“ — 3 инженер; Ръководител екип следва да бъде експерт част „Архитектура“;
ЗА ОП 2: Инженер „Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника“ — 6 броя, от които един се посочва за ръководител екип; Архитект или инженер-конструктор — 3 брой; Електроинженер — 3 брой.
Валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати — за ОП1 и ОП 2.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 23.10.2015 - 17:30
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.10.2015 - 17:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.10.2015 - 10:00

Място:

Зала 101 община Благоевград.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31.8.2015