Dostawy - 310043-2020

Submission deadline has been amended by:  351793-2020
03/07/2020    S127

Polska-Poznań: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

2020/S 127-310043

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Klebaniuk
E-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653524
Faks: +48 616653530

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory

Numer referencyjny: AD/ZP/38/20
II.1.2)Główny kod CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: robotów, urządzeń pomiarowych oraz systemów wizyjnych i sensorów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety.

— pakiet 1: roboty,

— pakiet 2: sensory,

— pakiet 3: systemy wizyjne i urządzenia pomiarowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jeden, kilka lub wszystkie pakiety. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, program oś priorytetowa „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 roboty

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38651600 Kamery cyfrowe
32333100 Rejestratory obrazu wideo
38115000 Aparatura radarowa
42997300 Roboty przemysłowe
90711500 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
34711200 Bezzałogowe statki powietrzne
38520000 Skanery
35722000 Radar
35721000 System rozpoznania elektronicznego
35125100 Czujniki
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
51230000 Usługi instalowania urządzeń badawczych
51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych
51240000 Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa robotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SIWZ – OPZ dla pakietu nr 1.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane w części II SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

Dokumenty potwierdzające równoważność, o której mowa w art. 30 ust. 5 Pzp należy złożyć wraz z ofertą.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazd samojezdny dostarczony ze stacją dokującą / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Stopnie swobody ramienia robotycznego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, program oś priorytetowa „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: pakiet 1: 15 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały opisane w rozdziale 9 części I SIWZ IDW.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 sensory

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38651600 Kamery cyfrowe
32333100 Rejestratory obrazu wideo
38115000 Aparatura radarowa
42997300 Roboty przemysłowe
90711500 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
34711200 Bezzałogowe statki powietrzne
38520000 Skanery
35722000 Radar
35721000 System rozpoznania elektronicznego
35125100 Czujniki
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
51230000 Usługi instalowania urządzeń badawczych
51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych
51240000 Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sensorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SIWZ – OPZ dla pakietu nr 2.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane w części II SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

Dokumenty potwierdzające równoważność, o której mowa w art. 30 ust. 5 Pzp należy złożyć wraz z ofertą.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie systemu służącego do samolokalizacji w dodatkowe znaczniki pozycjonowania o średnicy w przedziale 10–15 mm z indywidualnymi bazami / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, program oś priorytetowa „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: pakiet 2: 8 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały opisane w rozdziale 9 części I SIWZ IDW.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 systemy wizyjne i urządzenia pomiarowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38651600 Kamery cyfrowe
32333100 Rejestratory obrazu wideo
38115000 Aparatura radarowa
42997300 Roboty przemysłowe
90711500 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
34711200 Bezzałogowe statki powietrzne
38520000 Skanery
35722000 Radar
35721000 System rozpoznania elektronicznego
35125100 Czujniki
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
51230000 Usługi instalowania urządzeń badawczych
51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych
51240000 Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów wizyjnych i urządzeń pomiarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SIWZ – OPZ dla pakietu nr 3.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane w części II SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

Dokumenty potwierdzające równoważność, o której mowa w art. 30 ust. 5 Pzp należy złożyć wraz z ofertą.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Skanery laserowe liczba wiązek lasera / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, program oś priorytetowa „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: pakiet 3: 3 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały opisane w rozdziale 9 części I SIWZ IDW.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego prowadzenia działalności zawodowej.

1. Uwaga. Zamawiający informuje, iż niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SIWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w części I SIWZ, w szczególności:

a) rozdz. 6 części I SIWZ – podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu;

b) rozdz. 7 części I SIWZ – wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy (wraz z ofertą jak i na wezwanie Zamawiającego).

2. W związku z pkt powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SIWZ wraz z załącznikami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

5. Termin związania ofertą wskazany w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni, zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 pkt 2 Pzp.

6. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej. 7. Mając na uwadze ograniczoną liczbę znaków Zamawiający w tym punkcie, przedstawia wymagania, co do oferty konsorcjum.

Oferta konsorcjum: w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

d) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 i 6.3 cz. I SIWZ;

e) dokumenty, o których mowa w pkt 7.2 lit. b–d cz. I SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

h) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;

i) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Mając na uwadze ograniczoną liczbę znaków Zamawiający w tym punkcie przedstawia informacje dotyczące wykluczenia Wykonawców. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16) oraz instrukcją przygotowaną i udostępnioną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ. W JEDZ należy podać informacje odnośnie do podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12–22 Pzp. Sposób wypełnienia JEDZ został zawarty w rozdziale 7 części I SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Definitywne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zostało opisane w punkcie VI.3 niniejszego ogłoszenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. Pakiet 1:

a) warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną dostawę systemu z autonomicznymi kołowymi robotami mobilnymi o wartości min. 200 000 PLN;

b) warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną dostawę kolaboracyjnych robotów manipulacyjnych o wartości min. 100 000 PLN.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

B. Pakiet 2:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną dostawę, systemu robotycznego z monitorowaniem lokalizacji i ruchu robotów o wartości min. 200 000 PLN.

C. Pakiet 3:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną dostawę, czujników wizyjnych, inercyjnych i odległości wykorzystywanych w robotyce o wartości min. 50 000 PLN.

W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części Wykonawca musi spełnić warunki udziału określone dla każdego z poszczególnych pakietów w zakresie określonym odpowiednio w punktach A, B i C.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16) oraz instrukcją przygotowaną i udostępnioną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymienionych w zaznaczyć należy w części IV lit. α wiersz pierwszy JEDZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie urzędu, w repozytorium wiedzy, w zakładce jednolity europejski dokument zamówienia.

Definitywne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostało opisane w punkcie VI.3 niniejszego ogłoszenia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi część III SIWZ.

Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach przewidzianych w części III SIWZ § 10 wzoru umowy – stosownie dla każdego pakietu.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pokój 203, 60-965 Poznań, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Opis sposobu przygotowania oferty został zawarty w rozdziale 11 części I SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. W celu definitywnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego Wykonawca, przedkłada w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni:

1A. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy w odniesieniu do każdego pakietu, na który składana jest oferta;

2B. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3C. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (przesłanka wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

4D. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (przesłanka wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);

5E. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

II. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, tj. opisy techniczne przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, opisy techniczne).

III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2B tego pkt ogłoszenia, składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2B, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a) i b) wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020