Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 31006-2017

27/01/2017    S19

Belgicko-Brusel: Zabezpečenie seminárov na zvýšenie povedomia medzi sudcami a právnymi zástupcami o právnych predpisoch EÚ v oblasti rodovej rovnosti

2017/S 019-031006

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme Management
Poštová adresa: Office MO59 04/21
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: just-04-cft@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie seminárov na zvýšenie povedomia medzi sudcami a právnymi zástupcami o právnych predpisoch EÚ v oblasti rodovej rovnosti.

Referenčné číslo: JUST/2016/RDIS/PR/EQUA/0014.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecným cieľom týchto seminárov je zvýšiť informovanosť a podporovať šírenie informácií o právnych predpisoch EÚ v oblasti rodovej rovnosti medzi sudcami a právnymi zástupcami v EÚ a v tých kandidátskych krajinách a krajinách EHP/EZVO, ktoré sa rozhodli podieľať sa na programe REC (program práva, rovnosť a občianstvo). Bezprostredné ciele seminárov budú tieto:

— zvýšiť povedomie účastníkov a pochopenie kľúčových zásad a koncepcie právnych predpisov EÚ v oblasti rodovej rovnosti,

— poskytnúť prehľad o hlavnom precedentnom práve Súdneho dvora Európskej únie,

— prediskutovať s účastníkmi problémy, ktoré môžu vyplynúť z interpretácie osobitných ustanovení vo svetle hypotetických a skutočných prípadov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 976 400.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80522000 Školiace semináre
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávateľ má za úlohu pripraviť, riadiť a vyhodnotiť každý rok:

i) 3 semináre na školenie sudcov, prokurátorov a ďalších členov súdnictva;

ii) 2 semináre zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia iných zainteresovaných právnych zástupcov o právnych predpisoch Únie v oblasti rodovej rovnosti;

iii) 1 seminár pre univerzitných profesorov a vysokoškolských učiteľov práva o právnych predpisoch Únie v oblasti rodovej rovnosti.

Celkovo sa má organizovať 12 seminárov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita navrhovanej metodiky používanej na zaistenie dlhodobo vysokej akademickej kvality, čo sa týka obsahu / Relatívna váha: 50
Kritérium kvality - Názov: Kvalita metodiky navrhovanej s cieľom maximalizovať účinok odbornej prípravy / Relatívna váha: 25
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce / Relatívna váha: 25
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: program práva, rovnosť a občianstvo.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 126-224622
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: JUST/2016/RDIS/PR/EQUA/0014
Názov:

Zabezpečenie seminárov na zvýšenie povedomia medzi sudcami a právnymi zástupcami o právnych predpisoch EÚ v oblasti rodovej rovnosti

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
20/12/2016
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 1
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Academy Of European Law Trier
Identifikačné číslo organizácie (IČO): AZ 153-31
Poštová adresa: Metzer Allee 4
Mesto/obec: Trier
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 54295
Štát: Nemecko
E-mail: info@era.int
Internetová adresa: www.era.int
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 976 400.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť verejnému obstarávateľovi použitím kontaktných údajov uvedených v bode I.1.

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolania.

Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/01/2017