Usługi - 310082-2018

18/07/2018    S136

Hiszpania-Sevilla: Nowe narzędzie w zakresie podatków pośrednich dla modelu EUROMOD

2018/S 136-310082

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Sewilla), JRC.B.2 — Fiscal Policy Analysis
Adres pocztowy: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Miejscowość: Sevilla
Kod NUTS: ES618 Sevilla
Kod pocztowy: E-41092
Państwo: Hiszpania
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3876
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3876
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nowe narzędzie w zakresie podatków pośrednich dla modelu EUROMOD

Numer referencyjny: JRC/SVQ/2018/B.2/0021/OC
II.1.2)Główny kod CPV
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zamówienia jest przystosowanie Euromodu do korzystania z nowych mikrodanych pochodzących z badania ankietowego dotyczącego budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego przez Eurostat. Takie rozszerzenie musi odbywać się z zastosowaniem tej samej metodologii we wszystkich krajach, szczególnie w odniesieniu do dopasowania danych w celu uzgodnienia danych dotyczących konsumpcji z Europejskim badaniem dochodów i warunków życia oraz w odniesieniu do kodowania podatków w Euromodzie. Oczekuje się, że wykonawca dostarczy rozszerzenie Euromodu dla co najmniej 15 państw członkowskich, wśród których znajdą się 4 największe gospodarki strefy euro, tj. Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 220 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES618 Sevilla
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Nowe narzędzie w zakresie podatków pośrednich dla modelu EUROMOD.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 220 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3,E-41092 Sevilla, Hiszpania

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 134 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2462 Komisja zastrzega sobie prawo do wszczęcia procedury negocjacyjnej z udziałem wykonawcy wybranego w ramach niniejszej procedury przetargowej w przypadku zamówień na usługi podobne do usług będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2018