Diensten - 310084-2018

18/07/2018    S136

België-Brussel: Kwaliteitsnormen voor en monitoring van waterverontreinigende stoffen

2018/S 136-310084

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5 – Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kwaliteitsnormen voor en monitoring van waterverontreinigende stoffen

Referentienummer: ENV.C.1/SER/2017/0020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk is van technische aard en vereist deskundigheid betreffende het afleiden van milieukwaliteitsnormen voor waterverontreinigende stoffen, het monitoren van chemische stoffen in water door middel van passieve bemonstering en het monitoren van waterverontreinigende stoffen in sediment, onder meer voor trendanalyse. De contractanten moeten gegevens verzamelen uit wetenschappelijke literatuur en technische verslagen, overleg plegen met deskundigen en duidelijke verslagen opstellen in het Engels. Fragmenten uit deze verslagen kunnen rechtstreeks in richtsnoeren worden overgenomen. De contractanten moeten bekwaam zijn in het uitvoeren van gegevensanalyses en het toepassen van statistische methoden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enkelvoudige dienstenovereenkomst van 18 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 52
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 34
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 14
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat de titel in de vooraankondiging S 044-079856 van 3.3.2017 als volgt luidde: „Technische analyse als basis voor holistische benaderingen voor de beoordeling van chemische risico's in aquatisch milieu”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 152-314101
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kwaliteitsnormen voor en monitoring van waterverontreinigende stoffen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat wij hebben besloten om bovenstaande aanbestedingsprocedure te annuleren. Wij namen dit besluit op grond van het feit dat de aandacht van de Commissie wat de prioritaire stoffen betreft moest verschuiven naar het uitvoeren van de geschiktheidstests van de belangrijkste waterwetgeving van de EU, met inbegrip van de richtlijn inzake prioritaire stoffen.

Het is slechts mogelijk op basis van de algemene resultaten van de geschiktheidstests vast te stellen welke onderdelen van het onderwerp van de aanbestedingsprocedure opnieuw een prioriteit zullen worden voor de Commissie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2018