Dostawy - 310085-2020

03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Rutery sieciowe

2020/S 127-310085

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wieczorek
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848024

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do budowy sieci informatycznych

Numer referencyjny: 2616.28.2020.EW
II.1.2)Główny kod CPV
32413100 Rutery sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do budowy sieci informatycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualne Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE / NATO SECRET / EU SECRET” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – dotyczy części 1 i 3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostarczenie urządzeń sieciowych z licencjami i gwarancją

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32413100 Rutery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, magazyn nr 1, ul. Radiowa 2, budynek 95, 01-485 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualne Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE / NATO SECRET / EU SECRET” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – dotyczy części 1 i 3. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę w celu potwierdzenia, że usługi serwisu będą świadczone zgodnie z wymaganiami zamawiającego, do złożenia certyfikatu ISO 9001-2008 lub równoważnego. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 1 – 650 000,00 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji, wsparcia technicznego / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem zamawiającego. Zastrzeżone na rzecz zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilość wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, do której ilości zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy skorzysta z prawa opcji.

Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego gwarantowanego. Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji.

Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienie gwarantowane – maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 18 grudnia 2020 r., zamówienie objęte prawem opcji – w terminie maksymalnie 90 dni od doręczenia wykonawcy informacji zamówienia o skorzystaniu z opcji. Zamawiający wyśle do wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostarczenie urządzeń spacjalistycznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32422000 Elementy składowe sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, magazyn nr 1, ul. Radiowa 2, budynek 95, 01-485 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę w celu potwierdzenia, że usługi serwisu będą świadczone zgodnie z wymaganiami zamawiającego, do złożenia certyfikatu ISO 9001-2008 lub równoważnego. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 2 – 8 000,00 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji/wsparcia technicznego / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji: dostawa całości sprzętu – maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 13 listopada 2020 r., przeprowadzenie szkoleń – do dnia 18 grudnia 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostarczenie oprogramowania specjalistycznego z licencjami i wsparciem technicznym

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: Centrum Projektów Informatycznych, Biblioteka Teleinformatyczna, ul. Radiowa 2, 00-909 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualne Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE / NATO SECRET / EU SECRET” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – dotyczy części 1 i 3. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę w celu potwierdzenia, że usługi serwisu będą świadczone zgodnie z wymaganiami zamawiającego, do złożenia certyfikatu ISO 9001-2008 lub równoważnego. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 3 – 6 000,00 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji/wsparcia technicznego / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji: maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 18 grudnia 2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: część 1 – 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony 00/100 złotych), część 2 – 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych), część 3 – 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, przeliczoną według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie ogłosił kursu średniego, wysokość środków będzie przeliczana po ostatnim kursie średnim ogłoszonym przez NBP w tym miesiącu. Powyższy warunek podlega sumowaniu, w przypadku składania oferty w odniesieniu do kilku części zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna: wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 zamówienie, polegające na dostawie: część 1 – urządzeń i oprogramowania sieciowego, zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN brutto, część 2 – urządzeń i oprogramowania sieciowego, zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN brutto, część 3 – oprogramowania sieciowego zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca nie musi sumować doświadczenia składając ofertę na więcej niż jedną część. Zdolność zawodowa:

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w budynku nr 30, pokój nr 216, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (z informacji musi wynikać konkretna kwota); wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, wartości brutto i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór zał. nr 8 do SIWZ); wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania, a także danymi dotyczącymi poświadczeń bezpieczeństwa tych osób (wg wzoru – zał. nr 9 do SIWZ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający będzie żądał złożenia następujących dokumentów: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SIWZ.

Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór zał. nr 10 do SIWZ; oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r.poz. 1170 ze zm.). Wzór zał. nr 10 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późń. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020