Lavori - 310106-2022

10/06/2022    S111

Polska-Chorzów: Roboty budowlane w zakresie kolei linowych

2022/S 111-310106

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 082-220007)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Park Śląski Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Aleja Różana 2
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michalina Grzebyta, Rafał Kamiński
E-mail: zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
Tel.: +48 666031123
Faks: +48 327905376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.parkslaski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wpkiw.4bip.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO-PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”

Numer referencyjny: 12/PN/RB/2022/MG
II.1.2)Główny kod CPV
45234250 Roboty budowlane w zakresie kolei linowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO-PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”, zwanej dalej: „Inwestycją”.

2. Inwestycja polega na budowie linii kolei linowej (trasa Wesołe Miasteczko – Planetarium), budowie stacji Planetarium oraz rozbudowie stacji Wesołe Miasteczko.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ Załącznik nr 3 do SWZ) zawiera Projekt budowlany wraz z załącznikami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 082-220007

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 11:15
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: