Dostawy - 310112-2017

08/08/2017    S150    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Skanery

2017/S 150-310112

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Zp 2130-31/17
ul. Obrońców Pokoju 1
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Orkiszewska
Tel.: +48 814523377
E-mail: anna.orkiszewska@lublin.sa.gov.pl
Faks: +48 814523454
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lublin.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lublin.sa.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa skanerów i przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Numer referencyjny: Zp 2130-55/17
II.1.2)Główny kod CPV
38520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów i przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

2) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:

— Część I – dostawa skanerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej,

— Część II – dostawa przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I – stanowi Załącznik Nr 1a do SIWZ.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II – stanowi Załącznik Nr 1b do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa skanerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji lubelskiej. Ilość urządzeń dostarczanych w ramach części I zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Załącznik Nr 3a do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I – stanowi Załącznik Nr 1a do SIWZ.

3) Wykaz jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

4) Ilość urządzeń dostarczanych w ramach części I zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz lokalizacji dostaw – część I stanowiący Załącznik Nr 3a do SIWZ.

5) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 (dokumentacja zamówienia – SIWZ).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji lubelskiej. Ilość urządzeń dostarczanych w ramach części II zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Załącznik Nr 3b do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II – stanowi Załącznik Nr 1b do SIWZ.

3) Wykaz jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

4) Ilość urządzeń dostarczanych w ramach części II zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz lokalizacji dostaw – część II stanowiący Załącznik Nr 3b do SIWZ.

8) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie zawodowe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Część I – Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

— Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę skanerów, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa obejmującą dostawę skanerów o wartości nie mniejszej niż 27 000 PLN netto*.

* Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Część II – Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

— Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę przełączników sieciowych, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa obejmującą dostawę przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN netto*.

* Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie nastąpi w dniu 15.9.2017 o godz. 10:30 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1 w Sali Konferencyjnej na I piętrze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ww. ustawy. Pozostałe informacje dotyczące podstaw wykluczenia zamieszczone są w dokumentacji zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy oraz na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały zawarte w Rozdziale VI dokumentacji zamówienia (SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu. W zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, środki ochrony prawnej określone są w Kodeksie postępowania cywilnego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2017