Služby - 310190-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

03/09/2015    S170

Česká republika-Praha: Architektonické a související služby

2015/S 170-310190

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon

Tato veřejná soutěž je upravena: směrnicí 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Univerzita Karlova v Praze
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Ovocný trh 560/5
Obec: Praha 1
PSČ: 116 36
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Centre for Central European Architecture, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1-Nové Město
K rukám: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
E-mail: kovacevic@ccea.cz
Tel.: +420 222222521

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.cuni.cz

Adresa profilu kupujícího: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Univerzita Karlova v Praze
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Ovocný trh 560/5
Obec: Praha 1
PSČ: 116 36
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Podatelna
Tel.: +420 224491282

I.2)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
1.3)Hlavní předmět činnosti
Školství
1.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět veřejné soutěže na určitý výkon / popis projektu

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený veřejné soutěži na určitý výkon / projektu veřejným zadavatelem / zadavatelem:
Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum.
II.1.2)Stručný popis:
Jedná se o architektonickou soutěž o návrh, jejímž cílem je nalézt a ocenit nejvhodnější a architektonicky nejhodnotnější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější soutěžní návrh), pro budoucí výstavbu soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb – Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Praha-Nové Město. Vyhlašovatel bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace budov Biocentra a Globcentra včetně související infrastruktury a provozních souborů. Blíže viz Soutěžní podmínky.
II.1.3)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71200000 Architektonické a související služby, 71220000 Architektonická řešení, 71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Kritéria pro výběr účastníků:
III.2)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Jsou autorizovanými architekty pro obor architektura / autorizovanými architekty s autorizací se všeobecnou působnostínebo autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb.Upřesnění kvalifikačních podmínek viz oddíl VI.2).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh veřejné soutěže
Otevřené
IV.2)Jména účastníků, kteří již byli vybráni
IV.3)Kritéria pro hodnocení návrhů:
Číslování jednotlivých kritérií je totožné s číslováním kritérií uvedených v soutěžních podmínkách.
9.2 Kritéria hodnocení:
9.2.1 Kritéria hodnocení pro I. kolo soutěže jsou:
— komplexnost a urbanisticko-architektonická kvalita návrhu,
— funkčnost řešení, koncept a vazby mezi funkčními celky,
— míra dodržení Knihy místností a vazeb mezi jednotlivými provozy,
— stavebně-konstrukční řešení,
— koncept udržitelnosti technologického řešení domu;
9.2.2 Kritéria hodnocení pro II. kolo soutěže jsou:
— architektonická kvalita návrhu,
— dodržení Knihy místností a vazeb mezi jednotlivými provozy,
— celkové řešení technologií,
— investiční a provozní ekonomická náročnost zvoleného řešení,
— v II. kole soutěže porota může dle svého uvážení použít nástroj CESBA, kterým porovná udržitelnost návrhu odevzdaných v II. kole; k tomuto posouzení porota přizve odborného znalce, který pro návrhy postupující do druhého kola vytvoří bodové hodnocení; porota toto hodnocení bude brát na vědomí, ale není vázána se jím řídit;
9.2.3 Hodnocení kritérií, jež nelze vyjádřit číselně, bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.
IV.4)Administrativní informace
IV.4.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem / zadavatelem:
9267/2015
IV.4.2)Podmínky pro získání smluvní dokumentace a dalších dokumentů
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 15.1.2016 - 14:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.4.3)Lhůta pro doručení návrhů nebo žádostí o účast
Datum: 15.1.2016 - 14:00
IV.4.4)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 29.2.2016
IV.4.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.5)Soutěžní ceny a porota
IV.5.1)Informace o cenách:
Bude udělena soutěžní cena/ceny: ano
uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: 1. cena se stanovuje ve výši 1 500 000 CZK. 2. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK. 3. cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK.
IV.5.2)Údaje o platbách všem účastníkům
Všem neoceněným účastníkům soutěže, kteří postoupí do II. kola soutěže a kteří podají do II. kola návrh splňující veškeré podmínky stanovené pro II. kolo, bude vyplacen jednotný příspěvek za zpracování návrhu ve výši 250 000 CZK.
IV.5.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na veřejnou soutěž budou zadány vítězi nebo jednomu z vítězů veřejné soutěže: ano
IV.5.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele / zadavatele závazné: ano
IV.5.5)Jména vybraných členů poroty
1. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
2. Ing. Jiřina Kurzová
3. Ing. arch. Jan Sedlák
4. prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
5. Ing. arch. Josef Pleskot
6. Ing. Ladislav Bukovský
7. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Doplnění odd. III.2) – Informace o vyhrazení určité profesi.
Číslování jednotlivých bodů je identické se Soutěžními podmínkami.
4.3.1.
e) splňují základní kvalifikační předpoklady podle § 53.
4.3.2 Každý účastník musí v případě výzvy k účasti ve II. kole prokázat, že splňuje technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ. Uchazeč předloží strukturovaný profesní životopis hlavního architekta projektu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky. Životopis bude obsahovat alespoň následující údaje:
1. jméno a příjmení;
2. přehled profesní praxe v délce min. 8 let vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky; je-li u pracovníka požadována zkušenost s obdobnou zakázkou či projektem, požaduje zadavatel, aby uchazeč v rámci profesního životopisu uvedl konkrétní pozici, na které působil, název objednatele, název zakázky či projektu a stručný popis zakázky či projektu;
3. kopii dokladu o vzdělání;
4. kopii osvědčení autorizovaného architekta v oboru architektura vydané dle autorizačního zákona.
Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky k dispozici hlavního architekta projektu disponujícího následujícími kvalifikačními předpoklady:
Zkušenost s realizacemi minimálně dvou projektů, jejichž společenský význam je srovnatelný s předmětem soutěže, např. nemocnice, specializované léčebné ústavy, výzkumné ústavy, vysoké školy s laboratořemi, výrobní podniky s čistými a jinými obdobnými speciálními výrobami (farmaceutický průmysl, speciální elektronika, vědecko-technické parky, technologické inkubátory a další), a jejichž rozpočtové náklady se pohybovaly v minimální hodnotě 200 milionů CZK bez DPH za každý projekt.
Doplnění odd. VI.3.2) Podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli (vyhlašovateli), které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá, popř. jedná-li se o námitky proti zadávacím (soutěžním) podmínkám, do 5 dnů od konce lhůty pro podání nabídek (soutěžních návrhů). Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Bližší informace k podání odvolání jsou uvedeny v odd. VI.2).
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
31.8.2015