Stavební práce - 310339-2023

26/05/2023    S101

Česko-Plzeň: Stavební práce

2023/S 101-310339

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 095-291889)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 72053119
Poštovní adresa: Koterovská 32600
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 32600
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Bolek
E-mail: martin.bolek@suspk.eu
Tel.: +420 377172411
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.suspk.eu
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_137.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.

Předmětná stavba řeší přeložku silnice II. třídy vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic, polních cest, s mostními objekty a přeložkami inženýrských sítí. Trasa je navržena v délce 5,37835 km jako dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovňovými křižovatkami.

Součástí stavby je přeložka veřejné komunikační sítě, která bude provedena subjektem pověřeným společností CETIN a.s. Zhotovitel umožní vstup tohoto subjektu na staveniště za účelem provedené této přeložky a Zhotovitel poskytne veškerou nutnou součinnost ke zdárnému provedení přeložky sítě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/05/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 095-291889

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 14/06/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 19/06/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 14/06/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 19/06/2023
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: