Leveringen - 310407-2022

Submission deadline has been amended by:  325775-2022
10/06/2022    S111

Italië-Ponti sul Mincio: Camera-uitrusting voor snelheidsmeting

2022/S 111-310407

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UNIONE DEI COMUNI “Castelli Morenici”
Plaats: Ponti sul Mincio (MN)
NUTS-code: ITC4B Mantova
Land: Italië
E-mail: polizialocale@unionecastellimorenici.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.unionecastellimorenici.it/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.unionecastellimorenici.it/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ariaspa.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

servizio di noleggio di n. 3 sistemi di rilevamento delle infrazioni di cui all'articolo 142 del vigente codice della strada CIG 92143409E8

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34971000 Camera-uitrusting voor snelheidsmeting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

servizio di noleggio di n. 3 sistemi di rilevamento delle infrazioni di cui all'articolo 142 del vigente codice della strada omologati o approvati dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture (MIT) per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi dell’articolo 208 comma 1-quater del nuovo codice della strada - CIG 92143409E8

Il valore dell’appalto, è pari a € 340.800,00

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4B Mantova
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

servizio di noleggio di n. 3 sistemi di rilevamento delle infrazioni di cui all'articolo 142 del vigente codice della strada omologati o approvati dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture (MIT) per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi dell’articolo 208 comma 1-quater del nuovo codice della strada -

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

si vedano i documenti integrali di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://www.comune.belgioioso.pv.it https://www.ariaspa.it

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR LOMBARDIA
Plaats: MILANO
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2022