Dienstleistungen - 310481-2023

26/05/2023    S101

Polska-Olsztyn: Usługi świadczone przez personel medyczny

2023/S 101-310481

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 16
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-561
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mil
E-mail: magdalena.mil@nfz-olsztyn.pl
Tel.: +48 896787445
Faks: +48 895339670
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfz-olsztyn.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.nfz-olsztyn.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - opieka paliatywna i hospicyjna

Numer referencyjny: 14-23-000114/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
II.1.2)Główny kod CPV
85141000 Usługi świadczone przez personel medyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - opieka paliatywna i hospicyjna

Kod postępowania: 14-23-000114/OPH/15/1/15.4180.021.02/01

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 392 262.56 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Hospicjum stacjonarne w Elblągu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres świadczeń - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy. Postępowanie prowadzone zostało w trybie konkursu ofert w myśl ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rodzaj świadczeń - opieka paliatywna i hospicyjna. Postępowanie zostało ogłoszone zgodnie z planem postępowań.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14-23-000114/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
Nazwa:

Zawarcie umowy w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie na rzecz hospicjum elbląskiego
Adres pocztowy: ul. Toruńska 17B
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 392 262.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 16
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-561
Państwo: Polska
Tel.: +48 896787400
Faks: +48 895339670
Adres internetowy: http://www.nfz-olsztyn.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 16
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-561
Państwo: Polska
Tel.: +48 896787400
Faks: +48 895339670
Adres internetowy: http://www.nfz-olsztyn.pl/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 16
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-561
Państwo: Polska
E-mail: magdalena.mil@nfz-olsztyn.pl
Tel.: +48 896787400
Faks: +48 895339670
Adres internetowy: http://www.nfz-olsztyn.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2023