Diensten - 310489-2016

08/09/2016    S173

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten inzake passagiersvervoer over zee

2016/S 173-310489

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL127 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1871
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-code: PL127 Miasto Warszawa
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.frontex.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten inzake passagiersvervoer over zee.

Referentienummer: OP/580/2016/RS.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60610000 Vervoer per veerboot
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De verlening van diensten inzake passagiersvervoer over zee.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transferdiensten over zee voor passagiers — individuele schepen die volledig zijn gereserveerd voor Frontex, ongeacht het aantal beschikbare stoelen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60610000 Vervoer per veerboot
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR ELLADA
NUTS-code: TR TURKIYE
Voornaamste plaats van uitvoering:

vervoer van passagiers tussen aangewezen havens in Griekenland en Turkije.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervoer van passagiers tussen aangewezen havens in Griekenland en Turkije in overeenstemming met de bepalingen van de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 jaar + 1 + 1.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transferdiensten over zee voor passagiers — afzonderlijke stoelen aan boord van boten van regulier geplande veerdiensten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60610000 Vervoer per veerboot
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR ELLADA
NUTS-code: TR TURKIYE
Voornaamste plaats van uitvoering:

vervoer van passagiers tussen aangewezen havens in Griekenland en Turkije.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervoer van passagiers tussen aangewezen havens in Griekenland en Turkije in overeenstemming met de bepalingen van de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 jaar + 1 + 1.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijvers moeten bewijzen dat ze bevoegd zijn de opdracht uit te voeren krachtens de nationale wet.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Met het oog op het hoge aantal overnames op het niveau van de lidstaten, moet Frontex alle nodig stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onmiddellijk steun wordt verleend aan de lidstaten, zodat zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/09/2016
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/10/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

vertegenwoordigers van de inschrijvers zijn welkom (max. 1 persoon per inschrijver). Gelieve Frontex van tevoren via e-mail op de hoogte te stellen: procurement@frontex.europa.eu van uw deelname.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/08/2016