Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 310489-2016

08/09/2016    S173

Polska-Warszawa: Umowa ramowa o świadczenie usług morskich przewozów pasażerskich

2016/S 173-310489

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1871
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Frontex
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Adresy internetowe:
Główny adres: www.frontex.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług morskich przewozów pasażerskich

Numer referencyjny: OP/580/2016/RS.
II.1.2)Główny kod CPV
60610000 Usługi transportu promowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie morskich przewozów pasażerskich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przewozy morskie dla pasażerów – pojedynczy statek lub statki w pełni zarezerwowane dla Fronteksu niezależnie od liczby dostępnych miejsc siedzących

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60610000 Usługi transportu promowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: GR ELLADA
Kod NUTS: TR TURKIYE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Transport pasażerów między wyznaczonymi portami w Grecji i Turcji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Transport pasażerów między wyznaczonymi portami w Grecji i Turcji zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 lata + 1 + 1.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi przewozów morskich dla pasażerów – pojedyncze miejsca siedzące dostępne na pokładzie regularnych linii promowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60610000 Usługi transportu promowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: GR ELLADA
Kod NUTS: TR TURKIYE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Transport pasażerów między wyznaczonymi portami w Grecji i Turcji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Transport pasażerów między wyznaczonymi portami w Grecji i Turcji zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 lata + 1 + 1.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent musi udowodnić, że jest uprawniony do realizacji zamówienia na mocy przepisów prawa krajowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

mając na uwadze dużą liczbę readmisji oczekujących na poziomie państw członkowskich Frontex musi podjąć wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia państwom członkowskim bezpośredniego wsparcia w wypełnianiu ich obowiązków.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2016
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w otwarciu ofert mogą wziąć udział przedstawiciele oferentów (maksymalnie 1 przedstawiciel każdego oferenta). Zamiar uczestnictwa należy zgłosić do Fronteksu z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres: procurement@frontex.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2016