Bauleistung - 310517-2023

26/05/2023    S101

Polen-Poznań: Bauarbeiten

2023/S 101-310517

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 071-216712)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Poznańska
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000001608
Postanschrift: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-965
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Klebaniuk
E-Mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl
Telefon: +48 616653524
Fax: +48 616653738
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.put.poznan.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja budynku biurowego niemal zero energetycznego – administracja Politechniki Poznańskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Referenznummer der Bekanntmachung: AN/ZP/15/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania dot. zaprojektowania i budowy budynku biurowego niemal zero energetycznego – administracji Politechniki Poznańskiej, zlokalizowanego w Kampusie PP „Warta” wzdłuż ul. Jacka Rychlewskiego na terenie części działek o nr. ew. 04/14/24/2, 04/14/24/8, 04/14/24/14, 04/14/29/3, 04/15/1/25 obręb Śródka, Poznań. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach, opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy – Część IV SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ, projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ. Zgodnie z art. 19 PZP, zamawiający informuje, ZP Zamawiający informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań. Kontakt: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Poznańskiej jest Pan mgr Piotr Otomański, kontakt: iod@put.poznan.pl tel.: 61/665 3631. Pełna treść klauzuli rozdział 26 cz. I SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 071-216712

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Anstatt:
Tag: 30/08/2023
muss es heißen:
Tag: 03/09/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Anstatt:
Tag: 02/06/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Anstatt:
Tag: 02/06/2023
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 06/06/2023
Ortszeit: 10:15
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe)
Anstatt:

warunek udziału w postępowaniu - c.d. 6) Projektant w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Doświadczenie zawodowe: wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego projektu wykonawczego instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w budynku użyteczności publicznej, o kubaturze brutto nie mniejszej niż 25.000,00 m3. 7) Projektant instalacji fotowoltaicznej: Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Doświadczenie zawodowe: W przypadku projektanta instalacji fotowoltaicznej – wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego projektu wykonawczego wysokowydajnej instalacji fotowoltaicznej zasilanej energią słoneczną wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby budynku o mocy min. 80 kWp zintegrowanej z instalacją elektryczną budynku. 8) Projektant w specjalności telekomunikacyjnej: Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, Doświadczenie zawodowe: Wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch projektów wykonawczych instalacji telekomunikacyjnej w budynku użyteczności publicznej, o kubaturze brutto nie mniejszej niż 25.000,00 m3. 9) Projektant w specjalności drogowej: Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, Doświadczenie zawodowe: Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch projektów wykonawczych dróg pieszo-jezdnych w obrębie budynku o powierzchni zabudowy minimum 1300 m2. 10) Kierownik budowy Wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, Doświadczenie zawodowe: Min. 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym kierowanie budową co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze brutto nie mniejszej niż 15.000,00 m3 każdy, z czego co najmniej jeden z obliczonym zgodnie z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej zapotrzebowaniem energii końcowej EK nie większym niż 50 kWh/(m² rok) oraz kierowanie budową co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o zmierzonym współczynniku szczelności powietrznej n50 nie większym niż 1.5h-1. W przypadku każdego z dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze brutto nie mniejszej niż 15.000,00 m3 każdy, okres pełnienia funkcji kierownika budowy powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy, a budowa powinna obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych; robót ogólnobudowlanych; robót elektrycznych i instalacji teletechnicznych, robót sanitarnych, w tym: wodnokanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.11) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjnobudowlanej: Wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności: konstrukcyjno- budowlanej Doświadczenie zawodowe: min. 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/ budowy, w tym kierowanie robotami budowlanymi podczas budowy co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze brutto nie mniejszej niż 25.000,00 m3 każdy. W przypadku każdej z tych budów: okres pełnienia funkcji kierownika robót/ budowy powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy. Budowa powinna obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych i robót ogólnobudowlanych.

muss es heißen:

warunek udziału w postępowaniu - c.d. 6) Projektant w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Doświadczenie zawodowe: wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego projektu wykonawczego instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w budynku użyteczności publicznej, o kubaturze brutto nie mniejszej niż 25.000,00 m3. 7) Projektant instalacji fotowoltaicznej: Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Doświadczenie zawodowe: W przypadku projektanta instalacji fotowoltaicznej – wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego projektu wykonawczego wysokowydajnej instalacji fotowoltaicznej zasilanej energią słoneczną wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby budynku o mocy min. 80 kWp zintegrowanej z instalacją elektryczną budynku. 8) Projektant w specjalności telekomunikacyjnej: Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, Doświadczenie zawodowe: Wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch projektów wykonawczych instalacji telekomunikacyjnej w budynku użyteczności publicznej, o kubaturze brutto nie mniejszej niż 25.000,00 m3. 9) Projektant w specjalności drogowej: Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, Doświadczenie zawodowe: Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch projektów wykonawczych dróg pieszo-jezdnych w obrębie budynku o powierzchni zabudowy minimum 1300 m2. 10) Kierownik budowy Wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, Doświadczenie zawodowe: Min. 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym kierowanie budową co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze brutto nie mniejszej niż 15.000,00 m3 każdy, z czego co najmniej jeden z obliczonym zgodnie z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej zapotrzebowaniem energii końcowej EK nie większym niż 50 kWh/(m² rok) oraz kierowanie budową co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o zmierzonym współczynniku szczelności powietrznej n50 nie większym niż 1.5h-1. W przypadku każdego z dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze brutto nie mniejszej niż 15.000,00 m3 każdy, okres pełnienia funkcji kierownika budowy powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy (a jeżeli okres od przejęcia placu budowy przez Kierownika budowy do dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest krótszy – w tym okresie), a budowa powinna obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych; robót ogólnobudowlanych; robót elektrycznych i instalacji teletechnicznych, robót sanitarnych, w tym: wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.11) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: Wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności: konstrukcyjno- budowlanej Doświadczenie zawodowe: min. 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/ budowy, w tym kierowanie robotami budowlanymi podczas budowy co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze brutto nie mniejszej niż 25.000,00 m3 każdy. W przypadku każdej z tych budów: okres pełnienia funkcji kierownika robót/ budowy powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy. Budowa powinna obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych i robót ogólnobudowlanych.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: