Leveringen - 310557-2020

03/07/2020    S127

België-Turnhout: Kranen en containerladers

2020/S 127-310557

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-253379)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Postadres: Campus Blairon 200
Plaats: Turnhout
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2300
Land: België
Contactpersoon: de heer Jan Claes
E-mail: jan.claes@turnhout.be
Telefoon: +32 14443374
Fax: +32 14439275
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.turnhout.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vrachtwagen met autolaadkraan en open container

Referentienummer: 2020555
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34142000 Kranen en containerladers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253379

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 8.7.2020, 10:30.