Services - 310621-2017

08/08/2017    S150

Danemark-Kongens Lyngby: Services de réseau à grande distance

2017/S 150-310621

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Danmarks Tekniske Universitet — DTU
Numéro national d'identification: 30060946
Adresse postale: Anker Engelunds Vej 1
Ville: Kongens Lyngby
Code NUTS: DK DANMARK
Code postal: 2800
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Louise Overgaard
Courriel: louco@adm.dtu.dk
Téléphone: +45 45251063
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dtu.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=192425&B=DTU
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=192425&B=DTU
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dynamisk indkøbssystem til indkøb af WAN-forbindelser.

II.1.2)Code CPV principal
72720000 Services de réseau à grande distance
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Ordregiver ønsker, at etablere et dynamisk indkøbssystem til indkøb WAN-forbindelser (hhv. sort fiber, datatransmissionskapacitet og housing) til den fortsatte udbygning af forskningsnettet samt til erstatning for udvalgte eksisterende forbindelser.

Forskningsnettet er et landsdækkende højhastighedsnetværk, der forbinder universiteter og forskningsenheder i Danmark. Forskningsnettet stiller ligeledes netværk til rådighed for en række offentlige institutioner.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 72 000 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32561000 Connexions à fibres optiques
32562000 Câbles à fibres optiques
32562100 Câbles à fibres optiques pour la transmission d'informations
32562200 Câbles de télécommunications à fibres optiques
50331000 Services de réparation et d'entretien de lignes de télécommunications
72318000 Services de transmission de données
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Description des prestations:

Der etableres et dynamisk indkøbssystem for sikre, at Ordregiver løbende kan købe WAN-forbindelser jf. nedenfor, når behovet opstår. WAN forbindelser består, i nærværende udbud, af følgende ydelser:

— Sort fiber

— Datatransmissionskapacitet

— Housing.

Der er således behov for at kunne indgå leveranceaftaler for enten 1 eller flere af de ovenstående ydelser.

En Ansøger skal således ikke kunne levere samtlige ydelser under betegnelsen »WAN-forbindelser« for at blive optaget på systemet, men alene en af ydelserne.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 72 000 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 126
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Minimumsniveauet for egnethed er en samlet årsomsætning på 10 000 000 DKK beregnet som et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Ansøger skal angive referencer for sammenlignelige kontrakter (hhv. sort fiber og/eller datatransmissionskapacitet og/eller housing).

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Minimumsniveauet for egnethed er to (2) referencer pr. ydelse, og referencer må højst være 3 år gamle.

Ydelserne i referencerne skal være sammenlignelige med 1 eller flere af de efterspurgte ydelser (hhv. sort fiber, datatransmissionskapacitet eller housing) i nærværende udbud jf. beskrivelserne af de enkelte ydelser i Bilag 1. Såfremt der bydes ind med 2 eller alle de udbudte ydelser, skal der leveres to (2) referencer pr. ydelse. 1 reference kan indeholde to (2) eller alle de omhandlede ydelser.

Ydelserne skal være leveret i Danmark og hver kontrakt skal have en samlet værdi på minimum 100 000 DKK eksklusiv moms.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/09/2035
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Spørgsmål vil tidligst blive besvaret i uge 35.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291000
Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/08/2017