Dienstleistungen - 310673-2019

04/07/2019    S127    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Gorzyce: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 127-310673

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Gorzyce
Postanschrift: ul. Kościelna 15
Ort: Gorzyce
NUTS-Code: PL227
Postleitzahl: 44-350
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Stella Siedlaczek
E-Mail: zamowienia@gorzyce.pl
Telefon: +48 324513056
Fax: +48 324513056

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gorzyce.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gorzyce.bip.gmina.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.271.14.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 ze zm.), w sposób umożliwiający Gminie Gorzyce osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 ze zm.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce, ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2019.701 ze zm.) a także rozporządzeniami dotyczącymi realizacji zadania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90514000
90513100
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227
Hauptort der Ausführung:

Gmina Gorzyce w powiecie wodzisławskim, woj. śląskim

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odbieranie odpadów komunalnych spod nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na stałe i czasowo, w tym:

a) odbieranie spod nieruchomości zamieszkałej odpadów segregowanych (papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz popioły i żużle - w okresie od października do kwietnia);

b) odbieranie spod nieruchomości zamieszkałej odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

Charakterystyka Gminy Gorzyce:

Gmina Gorzyce składa się z 12 sołectw do których należą: Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Odra, Osiny, Uchylsko, Rogów, Czyżowice, Turza Śląska, Kolonia Fryderyk, Bluszczów, Bełsznica. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Gmina Gorzyce należy do Regionu III.

Dane:

— powierzchnia gminy wynosi 6,447 ha,

— liczba mieszkańców gminy według ewidencji ludności: 21 059 (na dzień 17.5.2019 r.)

Zameldowanych na pobyt stały: 20 688

Zameldowanych na pobyt czasowy: 405

— liczba mieszkańców gminy według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 18 417 (na dzień 17.5.2019 r.)

— liczba nieruchomości według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 299 (na dzień 17.5.2019 r.):

Jednorodzinnych: 5 268 (na dzień 17.5.2019 r.),

Wielolokalowych: 31 (na dzień 17.5.2019 r.).

Uwaga: wykaz nieruchomości zostanie przekazany po podpisaniu umowy.

— zabudowa wielolokalowa znajduje się w miejscowościach:

Gorzyce

ul. Zamkowa 8, 8a, 8b, 8c, 8d

ul. Bogumińska 22

Turza Śl.

ul. Wodzisławska 12

Olza

ul. Dworcowa 90, 92, 94, 96, 98, 102

Gorzyczki

ul. Wiejska 6a, 6b, 7, 8

ul. Kopalniana 5, 57, 59, 61

ul. Leśna 1, 3, 5, 7, 39, 40, 41, 42, 44

Drogi na terenie Gminy Gorzyce:

— drogi gminne publiczne: około 112 km,

— drogi wewnętrzne: około 60 km,

— drogi krajowe: około 10,1 km,

— drogi powiatowe: około 47,8 km,

— minimalna szerokość drogi: 2 metry,

— maksymalna szerokość drogi: 7 metrów.

Uwaga:

— przedstawione dane są zebrane w celu oszacowania wielkości zamówienia i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy,

— liczba urodzeń w latach: 2016 r.: 230 urodzeń, 2017 r.: 226 urodzeń, 2018 r.: 230 urodzeń, 2019 r.: 73 urodzenia (do dnia 17.5.2019 r.),

— liczba budynków nowych oddanych do użytkowania w latach 2016 r.: 74, 2017 r.: 90, 2018 r.: 102, 2019: 25.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje, że wartość powtórzonych usług może wynieść maksymalnie 30 % zam. podstawowego.

Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki i po cenach z oferty przetargowej lub w przypadku znacznych podwyżek cen usług związanych z zamówieniem – po cenach wynegocjowanych z Wykonawcą.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium - 50 000,00 PLN.

2. Kryteria oceny ofert: cena 60 %, aspekt środowiskowy - 10 %, termin płatności - 30 %.

3. Nie przewiduje się: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie z art. 29 ust. 4 ustawy.

4. Zastosowana procedura: z art. 24aa ustawy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:

1.1) wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Gorzyce, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

1.2) wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

1.3) Wpisu do Bazy Danych o Odpadach.

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć:

2.1) dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gorzyce (zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) lub oświadczenie, iż taki wpis będzie posiadał co najmniej w dniu podpisania umowy;

2.2) dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29.7.2005 r., o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

2.3) oświadczenie o posiadanym wpisie do Bazy Danych o Odpadach.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia uprawnienia te winien posiadać, co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 150 000,00 PLN.

2. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

Uwaga do pkt 2:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszej Sekcji

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu).

Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tj. co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać określony warunek. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2018.1445 ze zm.) – wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonywał/wykonuje minimum 2 usługi odpowiadające swym rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w łącznej kwocie 1 200 000 PLN.

2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej bazą magazynowo-transportową usytuowaną:

a) w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy;

b) na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby:

a) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

d) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18.7.2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U.2018.2268 ze zm.);

Baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów;

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób;

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych;

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:

a) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów;

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

— o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach.

3. Wykonawca dysponuje w celu realizacji umowy co najmniej:

a) pojazdami typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120 l, 240 l, 1 100 l – 3 szt.;

b) śmieciarką małogabarytową do 3,5 tony przystosowaną do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach - 1 szt.;

c) samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów - 1 szt.;

d) pojazdami stosowanymi do zbiórki selektywnej spod nieruchomości – 4 szt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg zał. nr 4 do SIWZ;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Ww. pojazdy specjalistyczne, używane do świadczenia usług odbioru odpadów winny być oznakowane w widocznym miejscu: nazwą firmy oraz danymi adresowymi i nr telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. Zamawiający może przeprowadzać kontrolę pojazdów w zakresie emisji spalin zgodnie z przedstawioną ofertą, podczas realizacji zamówienia.

Minimalna norma emisji spalin dla wszystkich pojazdów uczestniczących w realizacji usługi wynosi co najmniej EURO 3.

Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tj co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać określony warunek

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ - wzór. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty – załącznik nr 1.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zgodnie z rozdziałem XXII pkt 2 SIWZ.

3. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto (kwota zabezpieczenia w zaokrągleniu do 100 PLN w górę).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/10/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/10/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

W siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Gorzyce - sala posiedzeń (parter), ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane:

1) nazwa i adres Wykonawcy;

2) cena ofertowa;

3) termin wykonania zamówienia;

4) warunki płatności oraz inne informacje związane z oceną ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III kwartał 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawcy zobowiązani są za pośrednictwem miniPortalu złożyć w ramach oferty następujące oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spakowane i zaszyfrowane zgodnie z zapisami rozdziału XII SIWZ:

1) Formularz oferty wg zał. nr 1;

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówień, dalej zwany JEDZ, w zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp (rozdział IX pkt 1 SIWZ) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 tej ustawy;

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Pzp;

4) Zobowiązania podmiotów trzecich – jeżeli dotyczy;

5) Dowód wniesienia wadium;

6) Kalkulacja ceny wg zał. nr 1a.

2. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) – wzór stanowiący załącznik nr 7. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty winne być złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed ustaloną datą podpisania umowy, ma obowiązek:

1) wskazać osobę(by), która będzie podpisywać umowę oraz przedłożyć dokument uprawniający osobę(by) wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów.

2) przedłożyć dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gorzyce – jeżeli złożono oświadczenie.

3) przedłożyć umowę regulującą wzajemną współpracę, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4) przedłożyć promesę z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

5) przedłożyć tytuł prawny do bazy magazynowo-transportowej,

6) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy

oraz do 10 dni od daty podpisania umowy przedłożyć harmonogram usług uzgodniony z Zamawiającym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykon., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamaw. przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamaw. podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamaw. jest zobowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykon., jak i dalsze pisma wnosi się do Prezesa KIO na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby, w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej.

5. Oryginał dokumentacji postępowania wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu Zamaw. składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, w którym całość dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w pkt. poniżej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U.2018.2177 ze zm.).

6. W przypadku gdy w postępowaniu komunikacja zamaw. z Wykon. odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I rozdziale 2a ustawy, lub gdy Zamaw. dopuścił taki sposób komunikacji, Prezes Izby wzywa Zamaw. do złożenia dokumentacji postępowania w postaci elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zapisanej na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2019.700 ze zm.), w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

7. Dokumentacja postępowania sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamaw. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamaw. stanowiącej podstawę jego wniesienia;

b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

10. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/07/2019