Usługi - 310703-2017

08/08/2017    S150    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ostrołęka: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 150-310703

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Ostrołęce
Poznańska 19
Ostrołęka
07-409
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Zdunek
Tel.: +48 297603226
E-mail: przemyslaw.zdunek@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 297604657
Kod NUTS: PL924

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wzmiuw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego i przasnys.

Numer referencyjny: UW/O-4103.ZP.68/2017
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych w ramach Działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego i przasnyskiego Oddział Ostrołęka. Zamówienie podzielone na 8 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ i załącznikach. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę w liczbie osób określonej w SIWZ, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania tj. prace ręczne i mechaniczne szczegółowo określone w SIWZ,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Czernia, rzeki Kanał Zalesie Przyjmy, rzeki Orz, powiat ostrołęcki.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Czernia, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Kanał Zalesie Przyjmy, gm. Czerwin, powiat ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Orz, gm. Goworowo, Czerwin, powiat ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów z dna rzeki,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

usunięcie powalonych drzew i przetamowań z koryta rzeki.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę nw. liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew – min.1 operator

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań – min. 2 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał Księży Lasek, rzeki Kanał Długie, rzeki Kanał Cupel, powiat ostrołęcki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał Księży Lasek, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Kanał Długie, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Kanał Cupel, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów na ławę z dna rzeki,

usuwanie przetamowań z koryta rzeki,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę nw. liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań – min. 1 pracownik fizyczny,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Piasecznica, rzeki Kanał A Obierwia, powiat ostrołęcki.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Piasecznica, gm. Olszewo Borki, Lelis, Kadzidło, Myszyniec, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Kanał A Obierwia, gm. Lelis, Kadzidło, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna rzeki,

usuwanie przetamowań i powalonych drzew z koryta rzeki,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

obustronne wykonanie umocnienia skarp,

zabudowa wyrwy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę nw. liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, zabudowa wyrw – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań, zabudowa wyrw – min. 1 pracownik fizyczny,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał B Olszyny, kanału Doprowadzalnik O, kanału Doprowadzalnik F, kanału Doprowadzalnik H, kanału Doprowadzalnik R, powiat ostrołęcki.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał B Olszyny, gm. Kadzidło, Myszyniec, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik O, gm. Lelis, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik F, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki,

4. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik H, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki,

5. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik R, gm. Lelis, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp kanału,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna kanału,

usuwanie przetamowań i powalonych drzew z koryta kanału,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę nw. liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań – min. 1 pracownik fizyczny,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Dopływa A, rzeki Ruż, rzeki Kanał Choromany, rzeki Kanał C-Trzaski, powiat ostrołęcki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Dopływ A, gm. Czerwin. pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Ruż, gm. Troszyn, Czerwin, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Kanał Choromany, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki,

4. Utrzymanie rzeki C-Trzaski, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów z dna rzeki,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę nw. liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań – min. 1 pracownik fizyczny,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Orz, powiat ostrowski.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

Utrzymanie rzeki Orz, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski.

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie dna z wygrabieniem,

mechaniczne usuwanie zatorów i wiatrołomów,

ręczne usuwanie zakrzaczeń,

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę nw. liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie zatorów i wiatrołomów – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, usuwanie zakrzaczeń – min. 2 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Pełta, rzeki Sona Wschodnia, rzeki Morawka, powiat przasnyski.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Pełta, gm. Krasne, Czernice Borowe, pow. przasnyski,

2. Utrzymanie rzeki Sona Wschodnia, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski,

3. Utrzymanie rzeki Morawka, gm. Przasnysz, Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

usuwanie roślin korzeniących się w dnie,

ręczne usuwanie krzaków,

usuwanie przetamowań i zatorów,

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę nw. liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usuwanie przetamowań i zatorów – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się w dnie, ścinanie krzaków i podszycia, usuwanie przetamowań i zatorów – min. 1 pracownik fizyczny,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Ulatówka, rzeki Kanał 25, kanału Płodownica, powiat przasnyski

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Ulatówka, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski,

2. Utrzymanie rzeki Kanał 25, gm. Jednorożec, pow. przasnyski,

3. Utrzymanie kanału Płodownica, gm. Chorzele, pow. przasnyski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

usuwanie roślin korzeniących się w dnie,

ręczne usuwanie krzaków,

usuwanie przetamowań i zatorów,

malowanie i smarowanie jazu

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę nw. liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usuwanie przetamowań i zatorów – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się w dnie, ścinanie krzaków i podszycia, usuwanie przetamowań i zatorów, malowanie i smarowanie jazu – min. 1 pracownik fizyczny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

— zrealizował co najmniej 1 zamówienie polegające na:

wykonanie usług konserwacyjnych na rzekach albo urządzeniach melioracji wodnych o wartości min:

25 000 PLN dla części: 2,

wykonanie usług konserwacyjnych na rzekach albo urządzeniach melioracji wodnych o wartości min: 45 000 PLN dla części: 4,

wykonanie usług konserwacyjnych na rzekach albo urządzeniach melioracji o wartości min: 30 000 PLN dla części: 6,

— zrealizował jedno lub więcej zamówień o łącznej wartości:

wykonanie usług konserwacyjnych na rzekach albo urządzeniach melioracji wodnych w tym zabudowę wyrwy o wartości min: 75 000 PLN dla części: 3, ( w tym jedno zamówienie o minimalnej wartości 40 000 PLN ),

wykonanie usług konserwacyjnych na rzekach albo urządzeniach melioracji wodnych o wartości min: 80 000 PLN dla części: 1, 7 ( w tym jedno zamówienie o minimalnej wartości 40 000 PLN ),

wykonanie usług konserwacyjnych na rzekach albo urządzeniach melioracji wodnych o wartości min: 75 000 PLN dla części: 5, ( w tym jedno zamówienie o minimalnej wartości 40 000 PLN ),

wykonanie usług konserwacyjnych na rzekach albo urządzeniach melioracji wodnych o wartości min: 60 000 PLN dla części: 8, ( w tym jedno zamówienie o minimalnej wartości 30 000 PLN ),

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, poszczególne wartości należy sumować.

a) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym.

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:

— dla części 1, 4, 7, 8 zamówienia po 1 zestawie/ kpl.,

ciągnik kołowy z osprzętem ( kosiarka bijakowa, głowica kosząca) lub koparka z osprzętem ( głowica kosząca, kosiarka bijakowa, łyżka skarpowa),

— dla części 2, 6, zamówienia po 1 zestawie/ kpl.,

ciągnik kołowy lub koparka z osprzętem ( łyżka kosząca, kosiarka bijakowa ),

— dla części 3 zamówienia po 1 zestawie/ kpl.,

ciągnik kołowy lub koparka z osprzętem ( łyżka kosząca, kosiarka bijakowa, łyżka skar-powa lub łyżka do odmulania ),

ciągnik z przyczepą,

— dla części 5 zamówienia po 1 zestawie/ kpl.,

ciągnik kołowy z osprzętem ( kosiarka bijakowa, głowica kosząca) lub koparka z osprzętem ( głowica kosząca, kosiarka bijakowa, łyżka skarpowa),

spycharka lub ciągnik kołowy z broną aktywną,

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, poszczególne wartości należy sumować.

Ponadto do wszystkich 8 części należy dysponować następującymi narzędziami: kosy spalinowe, kosy ręczne, piła spalinowa, siekiera, grabie, łopaty, szpadle, widły, bosaki.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy opisane zostały w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

WZMiUW w Warszawie Oddział w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka, pok. nr 13 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4 tj.

— Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

— Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości –

Część 1 – 2 250 PLN

Część 2 – 750 PLN

Część 3 – 2 000 PLN

Część 4 – 1 250 PLN

Część 5 – 2 000 PLN

Część 6 – 1 000 PLN

Część 7 – 2 250 PLN

Część 8 – 1 500 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące wadium przedstawiono w SIWZ

Termin wykonania zamówienia

Część 1 – w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.

Część 2 – w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.

Część 3 – w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.

Część 4 – w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.

Część 5 – w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.

Część 6 – w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.

Część 7 – w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r.

Część 8 – w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2017