Usługi - 310709-2020

Submission deadline has been amended by:  368615-2020
03/07/2020    S127

Polska-Sokółka: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 127-310709

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Powiatu Sokólskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 050658628
Adres pocztowy: ul. marsz. J. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Sokółka
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Gudalewski
E-mail: janusz.gudalewski@sokolka-powiat.pl
Tel.: +48 857110826
Faks: +48 857112008

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sokolka-powiat.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie „platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer referencyjny: OR-IV.272.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu sokólskiego „platformy e-usług”, połączone z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania: licencja bazy danych, licencja serwerowego systemu operacyjnego, licencja dostępowa do serwera, laptopy, komputery stacjonarne z monitorem i zasilaczem UPS dyski twarde, pamięci RAM i zestaw kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni oraz z zakupem i wdrożeniem w Starostwie Powiatowym w Sokółce oprogramowania przeznaczonego do obsługi zadań kadrowych, płacowych, finansowych, księgowych oraz inwentaryzacji majątku, dedykowanych dla jednostek sektora finansów publicznych – administracji samorządowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie użytkowników „platformy e-usług” i użytkowników zintegrowanych programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu sokólskiego „platformy E-usług”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72254000 Testowanie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usług polegających na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu sokólskiego (Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespole Szkół w Sokółce, Zespole Szkół w Suchowoli, Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej i Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce) „platformy e-usług”.

„Platforma e-usług” będzie portalem, w skład którego będą wchodziły następujące e-usługi:

1.1. e-wniosek (4. poziom dojrzałości);

1.2. e-drogi (3. poziom dojrzałości);

1.3. e-płatności (5. poziom dojrzałości);

1.4. e-powiadomienia (3. poziom dojrzałości);

1.5. e-newsletter i ankietyzacja (3. poziom dojrzałości);

1.6. e-wydarzenia (3. poziom dojrzałości);

1.7. e-dziennik (4. poziom dojrzałości);

1.8. e-nabory (4. poziom dojrzałości);

1.9. e-stypendia (3. poziom dojrzałości);

1.10. e-usprawiedliwienie (4. poziom dojrzałości);

1.11. e-praktyki/wolontariat (4. poziom dojrzałości);

1.12. e-rezerwacja (5. poziom dojrzałości);

1.13. e-nieodpłatna pomoc prawna (4. poziom dojrzałości);

1.14. e-kontakt – zgłoszenie (3. poziom dojrzałości);

1.15. e-geodezja (3. poziom dojrzałości).

Wykonawca przeszkoli minimum 80 osób z zakresu użytkowania systemu.

Szkolenia mogą mieć formę stacjonarną bądź zdalną – przeprowadzoną za pomocą platformy do video-komunikacji. Decyzja o wyborze formy szkolenia zależy od Zamawiającego.

Wykonawca zapewni 200 godzin wsparcia wdrożeniowego w okresie wdrożenia systemu, oraz 100 godzin wsparcia powdrożeniowego przez okres 12 miesięcy od zakończenia wdrożenia, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest finansowane z Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Projekt pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji powiatu sokólskiego”.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Sokółce, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym licencji bazy danych – (1 szt.), licencji serwerowego systemu operacyjnego – (3 szt.), licencji dostępowych do serwera – (30 szt.), dysków twardych – (4 szt.), pamięci RAM – (4 szt.) i zestawu kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni – (1 szt.), komputerów stacjonarnych z monitorem do celów biurowych – (6 szt.) i komputerów przenośnych (laptopów) do celów edukacyjnych, na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sokólski – (35 szt.).

Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej, niż sześć miesięcy od dnia dostawy.

Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi w zakresie zapewnienia efektywności energetycznej wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest finansowane z Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Projekt pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji powiatu sokólskiego”.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do obsługi zadań kadrowych, płacowych, finansowych, księgowych oraz inwentaryzacji majątku, dedykowanych dla jednostek sekto...

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72254000 Testowanie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Sokółce, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do obsługi zadań kadrowych, płacowych, finansowych, księgowych oraz inwentaryzacji majątku, dedykowanych dla jednostek sektora finansów publicznych – administracji samorządowej.

Zintegrowany system finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy stanowić ma pakiet modułów, których zadaniem będzie wspomaganie prac realizowanych w obszarze księgowości finansowej, kadr i płac oraz inwentaryzacji majątku zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. System powinien zapewniać możliwość planowania finansów, kontroli realizacji budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Powinien zapewniać dostęp do danych bieżących oraz archiwalnych oraz wykorzystywać elektroniczny obieg dokumentacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest finansowane z Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Projekt pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji powiatu sokólskiego”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w dokumentach zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w siedzibie Zamawiającego – ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, POLSKA, pokój nr 61 (II piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

— do I części zamówienia 10 000 PLN.

— do II części zamówienia 3 000 PLN,

— do III części zamówienia 700 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp., w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Dokument gwarancji lub poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy:

— Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

5. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Zamawiającego: 82 8093 0000 0013 9016 2000 0080 – tytuł przelewu „Wadium w przetargu nieograniczonym I część zamówienia – zaprojektowanie, budowę i wdrożenie »platformy e-usług«”.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym (w przypadku gwarancji bankowej zaleca się użycie podpisu kwalifikowanego, chociaż ustawa – Prawo bankowe tego nie wymaga) pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu, zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w dokumentach zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynności Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 10 dni.

2. Czynności Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny, niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych, niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020