Lieferungen - 310799-2023

26/05/2023    S101

Polen-Białystok: Medizinische Geräte

2023/S 101-310799

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 084-257678)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Nationale Identifikationsnummer: 000288610
Postanschrift: M. Skłodowskiej-Curie 24a
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-276
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@uskwb.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://e-propublico.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego do Kliniki Kardiochirurgii

Referenznummer der Bekanntmachung: 43/2023/POIŚ2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego do Kliniki Kardiochirurgii, a także szkolenie personelu, w ramach projektu pn. "Wsparcie inwestycyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w ramach instrumentu REACT-EU", realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Osi priorytetowej XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0116/22-00/3/2023/220. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera "Formularz ofertowo - cenowy" oraz "Załącznik do formularza oferty".

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 084-257678

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2023

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2023

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 56

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w dniach: 70

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/05/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 01/06/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/05/2023
Ortszeit: 12:15
muss es heißen:
Tag: 01/06/2023
Ortszeit: 12:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: