Tjenesteydelser - 310907-2020

Submission deadline has been amended by:  368557-2020
03/07/2020    S127

Danmark-Ikast: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 127-310907

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Ammitzbøll Bjørn
E-mail: carabjo@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99603270
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrjuehyenl
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrjuehyenl
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af totalrådgivning vedrørende ny daginstitution Børneby Øster, Ikast

Sagsnr.: A 514908
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ikast Brande kommune skal have opført en ny børneinstitution til omkring 150 børn + personale. Institutionen skal huse 100 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, 20 børn med særlige vidtgående behov (0 - 6 år). Som option kan der vælges at tilkøbe funktioner til børn med særlige vidtgående behov, i skolealderen.

Bygningen skal opføres på et areal beliggende i yderkanten af Ikast by. Grunden er ubebygget. Ud over bygningen skal der etableres adgangsveje, parkering, udearealer, samt en offentlig sti i periferien af grunden.

Den nye daginstitution ønskes udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne skal fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Der skal samtidig lægges vægt på at bygningernes drift- og vedligeholdelsesudgifterne begrænses bedst muligt. Bygninger ønskes indrettet med fleksible løsninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast Brande kommune - Ikast by

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprenøren skal på baggrund af udbudsgrundlaget forestå al projektering, og herunder udarbejde færdigt udførelsesprojekt i henhold til YB18, hvor alle funktionskrav, designs samt definerede forudsætninger og udfaldskrav er indarbejdet. Totalentreprenøren har ansvar for udførelse, projekteringsledelse, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn iht. ABR18, YB18 samt at sørge for at der til vejebringes en mangelfri ibrugtagningstilladelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveforståelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Referencer / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Prisen er ikke aktuel i denne fase / Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

1) At ansøger udviser den fornødne motivation

2) At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver. "Lignende opgaver" forstås af ordregiver som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende:

a) daginstitutioner

b) totalrådgivning

c) hovedentreprise

d) nybyggeri.

3) At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvorfor der ønskes en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende økonomiske nøgletal:

1) Ansøgers årsomsætning for de tre (3) seneste regnskabsår

2) Ansøgers egenkapital for de tre (3) seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de tre (3) seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Præsentations- og motivationsbrev, I PDF-format på max. 3 sider. I brevet skal der anføres oplysninger om ansøgerteamet, begrundelse for teamsammensætningen og motivation for at ansøge

2) Udfyldt ESPD (PDF)

3) Evt. støtteerklæring

4) Referenceblade:

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden.

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

1) At ansøger udviser den fornødne motivation

2) At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver. "Lignende opgaver" forstås af ordregiver som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende:

— daginstitutioner

— totalrådgivning

— fagentreprise

— nybyggeri.

3) At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18 med præciseringer jf. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/08/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på:

Http//www.ibinder.dk

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrjuehyenl

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Præsentations- og motivationsbrev i PDF-format på max. 3 sider.

I brevet skal der anføres oplysninger om ansøgerteamet, begrundelse for teamsammensætningen og motivation for at ansøge.

2) Udfyldt ESPD

3) Referenceblade.

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden talt fra ibrugtagning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 11. juli 2020, kl. 12.00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 15. juli 2020 på iBinder, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverensbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 3
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2020