Usługi - 310977-2020

Submission deadline has been amended by:  368620-2020
03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

2020/S 127-310977

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Grumińska
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-46-49
Faks: +48 220-48-99

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gitd.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gitd.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszących

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.34.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72720000 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych, oraz świadczenie usług towarzyszących. Przedmiot zamówienia obejmuje poszczególne typy łączy i będzie świadczony Zamawiającemu przez całą dobę (24 godziny), przez wszystkie dni w roku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72318000 Usługi przesyłu danych
72400000 Usługi internetowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych, oraz świadczenie usług towarzyszących. Przedmiot zamówienia obejmuje poszczególne typy łączy i będzie świadczony Zamawiającemu przez całą dobę (24 godziny), przez wszystkie dni w roku.

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie prawidłowej wymiany danych między elementami NKSPO pozwalającej na niezakłócone działanie nowego systemu co jest kluczowe z punktu widzenia zapewnienia ciągłości wpływów do KFD związanych z poborem opłaty elektronicznej. Zapewnienie transmisji danych jest niezbędne dla zapewnienia takich kluczowych usług w ramach NKSPO jak:

— naliczenie i pobór opłaty,

— rejestracja nowych użytkowników w systemie,

— kontrola prawidłowości uiszczania opłaty,

— rozliczenie pobranych opłat i ich przekazanie do KFD,

— portal informacyjny dla użytkowników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy (IPU) i jej załącznikach w części IV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii dla SLA Wysoki / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Szczegółowy opis opcji zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż na 60 dni przed zakończeniem Umowy.

3) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenia woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

4) Maksymalne wynagrodzenie w ramach prawa opcji wyniesie 31 432 133,40 PLN netto, tj. 38 661 524,08 PLN brutto.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usługi transmisji danych w okresie pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a 31 stycznia 2021 r., a następnie do ich świadczenia przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej – nie dotyczy.

II. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego złożonego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”).

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SIWZ, przed udzieleniem zamówienia i przed wyborem oferty najkorzystniejszej zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, wskazanych w części II SIWZ potwierdzających:

— brak podstaw do wykluczenia oraz,

— spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu określone w części II SIWZ odnoszą się do kwot podanych w złotych polskich (PLN), a Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,o ile są one aktualne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące:

1.1. sytuacji ekonomicznej:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych);

1.2. zdolności zawodowej:

1.2.1. w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie świadczył co najmniej 1 usługę polegającą na dostarczeniu usługi transmisji danych dla co najmniej 200 lokalizacji rozproszonych geograficznie, świadczonej nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy;

1.2.2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim zespołem składającym się z minimum: 1 kierownika projektu oraz 4 specjalistów ds. wdrożenia, które spełniają wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika projektu ze specjalistą ds. wdrożenia;

1.3. ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie (konsorcjum), jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji zamówienia w powoływanym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz wykazania zakresu obowiązków, np. poprzez złożenie umowy konsorcjum czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego złożonego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”). Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w części IV „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa – „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie musi wypełniać tej części formularza.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

7.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

7.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7:

8.1. pkt 7.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

8.2. pkt 7.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1 i 8.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 8.1– 8.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8.3 stosuje się.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w pkt 7 składa każdy z tych Wykonawców.

10. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 7 winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

11. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w części II SIWZ lit. A pkt 1, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

11.1. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym formularzem DP.2;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru zawartego w formularzu DP.3;

11.2. w zakresie warunku dot. sytuacji ekonomicznej:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawcom (o ile są znane). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający określa wymagania w zakresie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

3. Warunki realizacji umowy szczegółowo określa część IV SIWZ – IPU (istotne postanowienia umowy) wraz z załącznikami.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, POLSKA, pokój 6.19. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, jeżeli zagrożenie nadal występuje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz OF.0.), formularz cenowy (formularz OF.1) oraz dokumenty wymienione w warunkach szczególnych SIWZ.

2. Wraz z ofertą powinny być złożone:

2.1. oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu JEDZ;

2.2. pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w części II SIWZ;

2.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

2.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty – o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

2.5. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami warunków szczególnych SIWZ;

2.6. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie do zapisów zawartych w punkcie 5.8.1 SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania: ofert częściowych oraz ofert wariantowych;

4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony)

5. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, wskazuje, iż przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie przewiduje:

a) przeprowadzenia zebrania przed ofertowego z Wykonawcami;

b) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

c) możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Pzp.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie,

9. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze) powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny. Informacje dotyczące dialogu znajdują się pod adresem: https://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-powyzej/news/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-poprzedzajacym-wszczecie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publi/

11. Zgodnie z ustawą z 6.5.2020 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087) z dniem 1.7.2020 Główny Inspektor Transport Drogowego przestaje być Zamawiającym, a w jego miejsce na mocy prawa wstępuje Minister właściwy do spraw finansów publicznych. W związku z powyższym, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zobowiązany będzie do dokonywania od 1.7.2020 wszelkich czynności prawnych i faktycznych w ramach niniejszego postępowania. W przypadku wszczęcia postępowania po dniu 30.06.2020 r. postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej platformie zakupowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oferty za pośrednictwem ww. platformy zakupowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (ŚOP) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (Pzp).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. ŚOP przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.

4. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp:

1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp;

2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE),a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania;

4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5) jeżeli Zamawiający-mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, określać żądanie odwołującego, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art.187 ust.3 i 4 Pzp, uiszczono wpis.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

10. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020