Usluge - 310995-2019

04/07/2019    S127    - - Usluge - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja mjernih aparata

2019/S 127-310995

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatske autoceste d.o.o.
57500462912
Širolina 4
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Anita Nikolić
Telefon: +385 16009749
E-pošta: anita.nikolic@hac.hr
Telefaks: +385 14694473
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hac.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora

Referentni broj: H 47/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50411000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 542 159.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50411000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Tuneli na autocestama A1, A4, A6, A7, A10 i državna cesta D76 i D425.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok za obavijest o nedostacima za ugrađene rezervne dijelove / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 055-127052
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
12/06/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
invento pro d.o.o.
91338031185
Držićeva 81b
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 6147333
E-pošta: damir@invento-pro.hr
Telefaks: +385 6147111
NUTS kod: HR
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 800 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 542 159.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/07/2019