Usluge - 311055-2019

04/07/2019    S127

Hrvatska-Zagreb: Usluge oglašavanja i plasmana

2019/S 127-311055

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Nacionalni registracijski broj: 22413472900
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 78
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@mingo.hr
Telefon: +385 16106873
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mingo.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge zakupa medija i osmišljavanja i izrade kreativnih rješenja tv spota, radio spota, oglasa za tiskane medije i vanjsko oglašavanje te produkcija istih

Referentni broj: 4/2019/E-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79340000 Usluge oglašavanja i plasmana
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge zakupa medija i osmišljavanja i izrade kreativnih rješenja tv spota, radio spota, oglasa za tiskane medije i vanjsko oglašavanje te produkcija istih.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 8 400 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79340000 Usluge oglašavanja i plasmana
79342000 Usluge plasmana
79342200 Usluge reklamiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

RH

II.2.4)Opis nabave:

Usluge zakupa medija i osmišljavanja i izrade kreativnih rješenja tv spota, radio spota, oglasa za tiskane medije i vanjsko oglašavanje te produkcija istih

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Uvjeti zakupa pojedinačnih medija (UZM) / Ponder: 45 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvalitativni kriteriji (KK) / Ponder: 53 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 2 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Promocija poduzetništva

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 070-165275
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluge zakupa medija i osmišljavanja i izrade kreativnih rješenja tv spota, radio spota, oglasa za tiskane medije i vanjsko oglašavanje te produkcija istih

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/06/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Real grupa d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 57210097686
Poštanska adresa: Ljudevita posavskog 31
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: davor@realgrupa.com
Telefon: +385 14650070
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 8 400 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 8 400 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/07/2019