Lieferungen - 311105-2023

26/05/2023    S101

Polska-Puławy: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2023/S 101-311105

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Krajowy numer identyfikacyjny: 7162238942
Adres pocztowy: Bema 1
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpitalpulawy.pl
Tel.: +48 814502389
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalpulawy.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.szpitalpulawy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów SP ZOZ w Puławach

Numer referencyjny: ZM 24/230/2023
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji energetyki

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2023
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2023
Czas lokalny: 08:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wymagane wadium określone w stosunku do wartości zamówienia w całości wynosi 17 830,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych, 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Bank Millennium S.A. 52 1160 2202 0000 0000 9840 8599. Uznanie konta Zamawiającego winno nastąpić najpóźniej do daty złożenia oferty. - na przelewie należy umieścić informację "wadium – ZM 24/230/2023”.

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.)

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwotę gwarancji,

c) termin ważności gwarancji w formie: „od dnia……-do dnia…..”,

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacji określonych w art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia)

Formę wniesienia wadium w postaci innej niż pieniężna podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne -podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie przedstawiciel podmiotu wystawiającego dany dokument. Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2023