Dienstleistungen - 311112-2023

26/05/2023    S101

Belgien-Brüssel: Organisation von einem Architektenwettbewerb

2023/S 101-311112

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationale Identifikationsnummer: GO!
Postanschrift: Willebroekkaai 36
Ort: Brussel
NUTS-Code: BE2 Vlaams Gewest
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Team Aanbestedingen
E-Mail: aanbestedingen@g-o.be
Telefon: +32 27909200
Fax: +32 27909201
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.g-o.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5772/95/2023
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Onderwijs
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - BRUSSEL - GO! atheneum Brussel - Het opmaken van het ontwerp, van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding en de controle op de uitvoering en nazorg voor de renovatie van het schoolgebouw

Referenznummer der Bekanntmachung: GO/50605/08304001/2023/5772/LS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71230000 Organisation von einem Architektenwettbewerb
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE2 Vlaams Gewest
Hauptort der Ausführung:

Domein GO! - BRUSSEL - Brussel Stad, VAARTSTRAAT 24, 1000 BRUSSEL - Brussel Stad

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het opmaken van het ontwerp, van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding en de controle op de uitvoering en nazorg voor de renovatie van het schoolgebouw gelegen aan de Vaartstraat 24 Brussel

Bouwbudget 4.165.000 EUR, excl. BTW en erelonen

Het totale project omvat:

 Afbraak van de huidige binneninrichting tot op de skeletbouw

 Energetische renovatie met als doel de realisatie van een passief gebouw

 Grondige architecturale renovatie van de binneninrichting in functie van het innovatief pedagogisch project van de school

 Renovatie van de omgevingsaanleg (deel opdracht)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Visie / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: Budgettaire haalbaarheid / Gewichtung: 25
Kostenkriterium - Name: ereloon / Gewichtung: 15
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Indien meer dan vijf Kandidaten zouden voldoen aan de minimale selectiecriteria die in deze Selectieleidraad worden bepaald, zal de Opdrachtgever overgaan tot een doorselectie ten einde het maximaal aantal Kandidaten dat toegang krijgt tot de offertefase te beperken tot vijf.

In functie van voormelde doorselectie, dient elke Kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming twee motivatienota’s te voegen. Het is toegelaten om daarbij referenties te gebruiken die ook bij de minimale criteria werden gebruikt. Deze motivatienota’s mogen samen maximaal 13 pagina’s A4 (enkelzijdig) bedragen. Indien in dit verband meer dan het opgegeven aantal bladzijden worden gevoegd worden enkel de bladzijden gelezen tot aan het opgegeven aantal in overweging genomen, met uitzondering van een eventueel attest van goede uitvoering dat kan worden toegevoegd indien het project reeds opgeleverd zou zijn.

Motivatienota 1: Studieteam (maximaal 1 bladzijde A4)

Deze nota licht zeer concreet en ad rem toe hoe de samenstelling, de organisatie en de aanpak van het Studieteam van die aard is dat zij het ontwerp, het budget, de timing en het beheer van deze Opdracht op een positieve manier zal beïnvloeden. Er wordt aangetoond dat er voldoende gekwalificeerd personeel kan ingezet worden voor de uitvoering van elk aspect van de opdracht. Er wordt aandacht besteed aan de korte timing die beschikbaar is voor de verschillende fasen van het ontwerp. Ook de proces- en veranderbereidheid van het Studieteam wordt toegelicht. De score voor deze nota zal 20 punten uitmaken van de totale score op 100.

Motivatienota 2: Ontwerp (maximaal 12 bladzijden A4)

Uit deze nota blijkt de ervarenheid met soortgelijke projecten in hoofde van het Studieteam en/of zijn onderaannemers. Deze nota wordt onderbouwd met maximaal vier referentieprojecten gelijkaardig aan de voorliggende opdracht.

Telkens wordt zeer concreet en ad rem toegelicht waarom en hoe de opgegeven referentie bijzonder relevant is voor de realisatie van de Opdracht. Mogelijke invalshoeken daarbij zijn relevantie met:

• Architecturale visie - concepten waarbij er bewust omgesprongen wordt met de beschikbare oppervlakte, flexibiliteit in gebruik, innovatieve ontwerpen, … genieten de voorkeur;

• Verbouwen van het schoolgebouw i.f.v. secundair onderwijs met een innovatief pedagogisch karakter;

• Stedenbouwkundige kwaliteit: integratie in de omgeving, binnengebied van een site/ Afstemming architectuur, stabiliteit en gebouwtechnieken;

• Mogelijkheid tot circulair bouwen (zowel op het ogenblik van constructie als op het ogenblik van verbouwing of afbraak)

• Degelijke en energiezuinige gebouwtechnieken: onderhoudsvriendelijke installatie, systeem dat zijn deugdelijkheid al heeft bewezen, gebruikerscomfort (= eenvoudig te bedienen, in te stellen, te manipuleren)

• Eventuele de proces- en veranderbereidheid van het Studieteam wordt toegelicht.

De score voor deze nota zal 80 punten uitmaken van de totale score op 100.

zie voor beoordeling bestek 2.4.5 Vermindering van het aantal kandidaten – “doorselectie”-criterium

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Zie bestek 2.4.2 Uitsluitingsgevallen, RSZ en fiscale verplichtingen en belangenvermenging (art. 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Niet van toepassing.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Niet van toepassing.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Studie- of beroepskwalificaties: samenstelling van het Studieteam

2. Portfolio: relevante ervaring aantonen door het overmaken van projectfiches van de hieronder gevraagde referenties

3. Referenties architectuur: De architect ontwerper zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van exact drie (3) unieke projectfiches en twee attesten van goede uitvoering, waarvan:

4. Referenties stabiliteit: De Ingenieur Stabiliteit zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van één projectfiche en één (1) attest van goede uitvoering, waarvan

5. Referenties gebouwtechnieken: De Ingenieur gebouwtechnieken zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van exact twee (2) unieke projectfiches en één (1) attest van goede uitvoering. Waarvan:

6. Referenties akoestiek: De Ingenieur akoestiek zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van één (1) projectfiche. Waarvan:

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. • Organigram van de kandidaat: maximaal 1 bladzijden A4 bedraagt (inclusief organigram)

• Cv’s van de verantwoordelijken die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan. De Opdrachtgever wenst per gevraagde discipline een cv te ontvangen. Maximaal 1 bladzijde A4 (enkelzijdig) per cv. De cv’s bevatten een duidelijke vermelding van de namen, studies, relevante opleidingen, beroepskwalificaties, relevante beroepsanciënniteit, anciënniteit binnen het team/studiebureau en omschrijving van de taken; Afschriften van de diploma’s, getuigschriften, certificaten worden niet gevraagd.

• Voor de architect van het Studieteam: bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten van België. Kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, moeten bij hun aanvraag tot deelneming een attest voegen dat verklaart dat ze genieten van de machtiging bedoeld in Artikel 8 van de Wet van 26 juni 1963 houdende oprichting van een Orde van Architecten en/of een verklaring dat ze wettelijk de activiteiten van architect uitoefenen in de Staat waar ze gevestigd zijn. Of voor de buitenlandse architect levert het bewijs dat hij/zij het beroep in België mag uitvoeren.

• Indien de kandidaat zich laat ondersteunen door derde partners in onderaanneming voor bepaalde onderdelen van de opdracht, zal er een verbintenis, ondertekend door deze partners, tot samenwerking voor deze opdracht (indien de opdracht aan hen wordt gegund) worden toegevoegd.

• De EPB-verslaggever dient te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden bedoeld in hoofdstuk 7 van het Energiebesluit. Hij dient te zijn geregistreerd te zijn bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) als verslaggever en als dusdanig te beschikken over een verslaggeverscode (code die bestaat uit 'EP', gevolgd door 5 cijfers).

2. Naast de nodige beroepskwalificaties dient het Studieteam ook te beschikken over voldoende relevante ervaring. Hierbij wordt uitdrukkelijk aangehaald dat een doorgedreven ervaring met bouwprojecten en aanbestedingen van eenzelfde aard, schaal en complexiteit noodzakelijk wordt geacht.

De aanbestedende overheid wenst een op maat samengestelde portfolio met relevante en bij voorkeur recentste projecten die werden verwezenlijkt.

De kandidaat illustreert zijn ervaring in de verschillende vakgebieden door het overmaken van projectfiches van de hieronder gevraagde referenties. De projectfiches moeten toelaten een duidelijk beeld te vormen van het project.

Elke projectfiche bevat 1 referentieproject en wordt opgemaakt volgens model als bijlage en beslaat maximum 3 bladzijden A4. Indien een kandidaat toch een projectfiche indient die uit meer dan het gevraagde aantal bladzijden bestaat, zal de aanbestedende overheid enkel het gevraagde aantal pagina’s lezen.

Indien een kandidaat een projectfiche wil gebruiken voor meerdere disciplines (bv referentie stabiliteit eveneens gebruiken als referentie gebouwtechnieken), dient hij dit duidelijk op de projectfiche te vermelden voor welke disciplines de projectfiche van toepassing is (zie model projectfiche). Niettegenstaande deze mogelijkheid moeten de gevraagde attesten van goede uitvoering per discipline aangereikt worden.

Een publiek gebouw is een gebouw gerealiseerd rechtstreeks of onrechtstreeks in opdracht van een openbare instelling. De aanstelling gebeurde daarbij steeds volgens de wetgeving overheidsopdrachten.

Elke projectfiche vat de kerninformatie van het project als volgt samen:

• Aard, onderwerp en korte omschrijving van het project;

• Naam en adres van de bouwheer/opdrachtgever;

• Beeldmateriaal: enkele representatieve foto’s, schetsen, plannen welke kenmerkend zijn voor het referentieproject;

• Bruto-oppervlakte van het gebouw;

• Naakte bouwkost (excl. btw, erelonen) bij eindafrekening indien reeds beschik...(zie opdrachtdocumenten)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023