Usługi - 311113-2020

03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Usługi pielęgnacji drzew

2020/S 127-311113

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 7/ZE/2020/W
Adres pocztowy: ul. Grębałowska 23/25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-808
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
E-mail: joanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl
Tel.: +48 2286705200
Faks: +48 2286705200
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zgn-bielany.waw.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ogrodnicze, zakup/montaż koszy na śmieci, ławek parkowych oraz montaż stojaków na rowery.

Numer referencyjny: 7/ZE/2020/W
II.1.2)Główny kod CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi ogrodnicze w zakresie:

— część I: pielęgnacja drzew (około 660 szt.), krzewów (około 800 szt.); wycinka drzew – zgodnie z decyzjami marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 237 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 80 m3), zakup/montaż ławek parkowych (około 30 szt.), zakup/montaż stojaków na rowery (około 50 szt.) na terenie zarządzanym przez ZGN w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

— część II: nasadzenia drzew (około 220 szt.) i krzewów (około 20 000,00 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 5 000 m2), zakup/montaż palików (około 6 000 szt.), rekultywacja trawników (około 15 000,00 m2), usuwanie chwastów, w tym pielenie (około 500 m2), nawadnianie terenów (około 250 m3), zakup kory (około 350 m3) na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m.st. Warszawy.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

— załączniku nr 1a do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia – część I”,

— załączniku ...

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 771 858.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: pielęgnacja drzew (około 660 szt.), krzewów (około 800 szt.); wycinka drzew – zgodnie z decyzjami marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 237 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzia...

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi ogrodnicze w zakresie:

część I: pielęgnacja drzew (około 660 szt.), krzewów (około 800 szt.); wycinka drzew – zgodnie z decyzjami marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 237 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 80 m3), zakup/montaż ławek parkowych (około 30 szt.), zakup/montaż stojaków na rowery (około 50 szt.) na terenie zarządzanym przez ZGN w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

— załączniku nr 1a do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia – część I”,

— załączniku nr 1b do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia – część II”,

— załączniku nr 2 do SIWZ — „Istotne postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: nasadzenia drzew (około 220 szt.) i krzewów (około 20 000,00 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 5 000 m2), zakup/montaż palików (około 6 000 szt.), rekultywacja trawników (około 1...

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi ogrodnicze w zakresie:

część II: nasadzenia drzew (około 220 szt.) i krzewów (około 20 000,00 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 5 000 m2), zakup/montaż palików (około 6 000 szt.) rekultywacja trawników (około 15 000,00 m2), usuwanie chwastów, w tym pielenie (około 500 m2), nawadnianie terenów (około 250 m3), zakup kory (około 350 m3) na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m.st. Warszawy.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

— załączniku nr 1a do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia – część I”,

— załączniku nr 1b do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia – część II”,

— załączniku nr 2 do SIWZ — „Istotne postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 020-044473
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część I: pielęgnacja drzew (około 660 szt.), krzewów (około 800 szt.); wycinka drzew – zgodnie z decyzjami marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 237 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzia...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Marek Brandys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Baobab Marek Brandys
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-821
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 325 484.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 214 935.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część II: nasadzenia drzew (około 220 szt.) i krzewów (około 20 000,00 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 5 000 m2), zakup/montaż palików (około 6 000 szt.) rekultywacja trawników (około 1...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Marek Brandys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Baobab Marek Brandys
Adres pocztowy: Swarzewska 50 lok. 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-821
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 032 737.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 556 923.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020