Leveringen - 311183-2023

26/05/2023    S101

België-Wilrijk: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2023/S 101-311183

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 084-250819)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VOF Energie
Nationaal identificatienummer: 0428.651.017_531844
Postadres: Oosterveldlaan 24
Plaats: Wilrijk
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2610
Land: België
E-mail: Vofenergie@gza.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gza.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=480514

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering Elektriciteit en Aardgas / VOF Energie 2024 - 2025

Referentienummer: GZA vzw-2022-1031-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van elektriciteit en aardgas en aanverwante diensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 084-250819

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/05/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/06/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/05/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/06/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Opening dossier werd uitgesteld naar 6/6/2023 om 14.00. Toelichtingsvergadering werd eveneens uitgesteld naar 7/6/2023 vanaf 13.00