Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 311240-2018

18/07/2018    S136

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások

2018/S 136-311240

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Telefon: +36 12245900
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hegyvidek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

II.1.2)Fő CPV-kód
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 400 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
45233142 Közútjavítás
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Városüzemeltetési feladatok ellátása, mely magában foglalja a zöldfelületek fenntartását, egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkáit, szökőkutak fenntartási, és csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartási munkáit, valamint közutak, lépcsők karbantartási munkáit is az alábbiakban meghatározott felületeken:

— meglévő parkok fenntartás a: 210 000 m2 (tartalma: a belterjesen kezelt parkok összterülete)

— utcai fasorok fenntartása (kb 8000 db fa)

— Játszóterek fenntartása 39 000 m2-en (tartalma: 23 db játszótér leszűkített területe, ezek kb. 99 000 m2-nyi parkban vannak elhelyezve)

— Síkosságmentesítési munkák 18 000 m2-en (tartalma: parkokban lévő burkolat és járda)

— a kerületi közutak padkáinak kaszálása: 270 000 m2

— a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 2500 m3 / év (tartalma: a parkok szemeteseinek ürítése és a mellé kihelyezett lakossági hulladék, zöld és használati vegyesen)

— Közterületek tisztítása 30 000 m2 (tartalma: parkok burkolatai)

— Külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 327 000 m2 (tartalma: a külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása 27 000 m2 árokpart, 30 000 m2 önkormányzati telek, és 270 000 m2 közterület), szemétszállítás, cserjeirtás, lombgyűjtés és egyéb kapcsolódó fenntartási feladatok elvégzése

— erdőterület 300 Ha fenntartási munkái

— közutak, járdák, térburkolatok javítása, karbantartása, kátyúzása 160 km hosszban

— földutak stabilizálása 10 km hosszban

— támfalak (1000 m hosszban), lépcsők (2000 m hosszban) javítása, karbantartása

— forgalombiztonság javításával összefüggő munkálatok

— illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása

Keretösszeg nettó 2 400 000 000-HUF, melytől +40 % eltérés lehetséges a szerződés teljes időtartama alatt.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.

Ajánlatkérő az „1. Összesített Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást, a 2., 3., 4. értékelési szempontnál az egyenes arányosítást, a „5. Környezetvédelmi fenntarthatósági terv szakmai színvonala” értékelési szempontnál a pontozást és egyenes arányosítás együttesen alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

Ajánlati biztosíték előírása:

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: nettó 10 millió HUF.

A biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.

Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. szerint a közös ajánlattevőknek a z ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.] esetén a biztosíték Ajánlatkérőt illeti meg.

Az ajánlati biztosíték további szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.

A szerz.telj.-hez jogosultsággal rendelkező szakember részvétele szükséges:

1 fő a 266/2013.Korm.R, MV-KÉ kategóriás felelős műszaki vezető,

1 fő a 266/2013.Korm.R, MV-VZ kategóriás felelős műszaki vezető.

Nyertes AT a fent megjelölt feltételeknek megfelelő, kamarai nyilvántartásban szereplő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert a szerződés megkötéséig köteles megnevezi.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.a) pont szerinti alk.min.köv tekintetében bemutatott szakembernek az alk.min.köv felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.d)p ont szerinti alk.min.köv tekintetében bemutatott szakembernek az alk.min.köv felüli, útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.e)pont szerinti alk.min.köv. tekintetében bemutatott sz akembernek az alk.min.köv. felüli, csatornaépítésben és/vagy csatornafelújításban szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.Környezetvédelmi fenntarthatósági terv szakmai színvonala / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 072-159692
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság mint közös ajánlattevő
Postai cím: Anna u. 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz,PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság mint közös ajánlattevő
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 400 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 400 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11., 11630979-2-43) és

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44), mint közös ajánlattevők

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11., 11630979-2-43) és

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44), mint közös ajánlattevők

A közbeszerzési részek V.2.5) pontjához kapcsolódóan az alvállalkozásra vonatkozó információk:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— cserje, évelő, rózsa, talajtakaró és örökzöld növények ápolási, telepítési munkák részfeladatok; parki berendezések felújítása, karbantartása, új kihelyezése részfeladatok; játszóterek fenntartása részfeladatok; hóeltakarítás, síkosságmentesítés; járdafelület gépi takarítására vonatkozó és általános takarítási részfeladatok,

— parkfa és sorfa telepítési munkák részfeladatai; fasorok, parki fák fenntartási munkáinak, fakitermelési munkák részfeladatai; gyepfelület ápolási, gyepesítési munkák részfeladatai; cserje, évelő, rózsa, talajtakaró és örökzöld növények ápolási, telepítési munkák részfeladatok; egy- és kétnyári növények és virágfelület ápolási, telepítési munkák részfeladatai; szakipari munkák; szállítási munkák részfeladatai,

— gyepfelület ápolási, gyepesítési munkák részfeladatok; szállítási munkák részfeladatok,

— vizi infrastruktúra; öntözés, vízelvezetés, vízgépészet; vízszerelési munkák,

— köztisztasági feladatok részfeladatai,

— zöldfelület kataszter karbantartási munkák; városüzemeltetési feladatok szakmai irányítása részfeladatok; növény- és favédelmi munkák, tápanyagutánpótlási feladatok részfeladatok; villanyszerelési munkák, közvilágítás; kerítéselemek javítása, pótlása, cseréje részfeladatok; forgalomtechnikai eszközök javítása, pótlása; mérnöki feladatok; területelőkészítés, bontás részfeladatok; tereprendezési munkák részfeladatok; játszó- és sporteszközök kihelyezése részfeladatok; kerítés- és kapu építés részfeladatok; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; tűzszerészeti munkák; földmunka; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe emelése; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás; csőszerelés, hegesztés; lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; helyreállítási munkák; alépítményi munkák elvégzése - szórtanyagú, beton és zúzalékágy; burkolatépítés, térburkolat építés; utcabútor elhelyezés; burkolat alépítményi munkák,

— Minőségmenedzsment tevékenység,

— Őrzés; fuvarozás, szállítás; bontási munkák; beton-vasbeton szerkezetek építése; zsaluzás; elektromos szakipari munkák; kőburkolatok építése; műkőburkolatok építése; lakatosszerkezetek gyártása, beépítése; közműépítés; közműkiváltás; szegélyépítés; öntött és hengerelt aszfalt burkolatok építése; minőségvizsgálatok; mérnöki tevékenység; szakmai tanácsadás; forgalomtechnikai munkák; tervezés; kiegészítő tervezés, szakfelügyelet

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

DeerGarden Kft. (23930685-2-41)

Certification Agency Korlátolt Felelősségű Társaság, (23778537-2-41)

Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (12252091-2-41)

LEYLAND Kft. (14362945-2-42)

Ganz Hydro Kft. (10838686-2-42)

Wastl Kft. (10718870-2-43)

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 47 854,18- Ft, mely az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgáló képzett érték.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2018