Usługi - 311262-2020

03/07/2020    S127

Polska-Lubawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 127-311262

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 7441660835
Adres pocztowy: Fijewo 73
Miejscowość: Lubawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 14-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Zieliński
E-mail: urzad@gminalubawa.pl
Tel.: +48 896455410
Faks: +48 896455415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gminalubawa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji proj.

Numer referencyjny: GKIZP.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Lubawa”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

2.1. przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury systemu;

2.2. opracowanie dokumentacji technicznej systemu;

2.3. opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania;

2.4. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem zamówienia;

2.5. testowanie i uruchomienie systemu;

2.6. przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z systemu przez pracowników Zamawiającego;

2.7. udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania i innych utworów opisanych w umowie;

2.8. udzielenie gwarancji na przedmiot umowy;

2.9. migrację danych do systemu.

...

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 073 400.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 104 513.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
72322000 Usługi zarządzania danymi
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72512000 Usługi zarządzania dokumentami
48820000 Serwery
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
31213300 Szafy kablowe
30213300 Komputer biurkowy
30216110 Skanery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lubawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Lubawa”.

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

3.2.1. przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury systemu;

3.2.2. opracowanie dokumentacji technicznej systemu;

3.2.3. opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania;

3.2.4. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem zamówienia;

3.2.5. testowanie i uruchomienie systemu;

3.2.6. przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z systemu przez pracowników Zamawiającego;

3.2.7. udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania i innych utworów opisanych w umowie;

3.2.8. udzielenie gwarancji na przedmiot umowy;

3.2.9. migrację danych do systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna;

3.2.10. przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej;

Przy czym wymagania dla systemu, jego poszczególnych elementów i usług koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera określa załącznik nr 1 do SIWZ.

3.3. Kody CPV:

— 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

— 48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania,

— 48.44.20.00-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych,

— 48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne,

— 48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,

— 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia,

— 72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika,

— 72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania,

— 72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu,

— 72.42.00.00-5 Usługi w zakresie rozwijania Internetu,

— 72.32.20.00-8 Usługi zarządzania danymi,

— 72.30.00.00-8 Usługi w zakresie danych,

— 72.31.00.00-1 Usługi przetwarzania danych,

— 72.51.20.00-7 Usługi zarządzania dokumentami,

— 48.82.00.00-2 Serwery,

— 30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych,

— 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe,

— 31.68.25.30-4 Awaryjne urządzenia energetyczne,

— 31.21.33.00-5 Szafy kablowe,

— 30.21.33.00-8 Komputer biurkowy,

— 30.21.61.10-0 Skanery komputerowe.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

3.6. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień powtarzających się.

3.10. Wykonawca musi zaakceptować wzór umowy w całości.

3.11. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem,że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe...

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Lubawa”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO woj. warm-maz. na lata 2014–2020. Nr projektu: RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-099289
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Madkom S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-227-27-56
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@madkom.pl
Tel.: +48 587126020
Faks: +48 586982162

Adres internetowy: www.madkom.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 127 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 073 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020