Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 311289-2022

10/06/2022    S111

Spanje-Valencia: Voertuigen met vierwielaandrijving

2022/S 111-311289

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
Nationaal identificatienummer: A46299988
Postadres: Avda. de las Cortes Valencianas, 20
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia / València
Postcode: 46015
Land: Spanje
Contactpersoon: Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
E-mail: direccion@vaersa.com
Telefoon: +34 961971900
Fax: +34 961971983
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vaersa.com
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=J03BQUXZ1loQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras Entidades del Sector Público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato mixto de suministro de vehículos tipo pick up carrozados en la modalidad de renting y servicio de mantenimiento y servicios adicionales de los mismos

Referentienummer: PAS 22/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato mixto de suministro de vehículos tipo pick up carrozados en la modalidad de renting y servicio de mantenimiento y servicios adicionales de los mismos

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 63 237.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1. Picks ups. Enmiendas medioambientales. Vehículos con doble cabina que deberán transportar de manera habitual de 3 a 5 ocupantes.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia / València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1. Picks ups. Enmiendas medioambientales. Vehículos con doble cabina que deberán transportar de manera habitual de 3 a 5 ocupantes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: RED DE TALLERES / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: VALORACION MEDIOAMBIENTAL / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: OFERTA ECONÓMICA (PRECIO) / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE 2. Picks up plan prevención incendios forestales. Vehículos con cabina extra que deberán transportar de manera habitual 2 ocupantes.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia / València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOTE 2. Picks up plan prevención incendios forestales. Vehículos con cabina extra que deberán transportar de manera habitual 2 ocupantes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: RED DE TALLERES / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: VALORACION MEDIOAMBIENTAL / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: OFERTA ECONÓMICA (PRECIO) / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 235-616148
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4946
Perceel nr.: 2
Benaming:

LOTE 2. Picks up plan prevención incendios forestales. Vehículos con cabina extra que deberán transportar de manera habitual 2 ocupantes.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alphabet España Fleet Management, S.A.
Nationaal identificatienummer: A91001438
Postadres: Avda. Burgos 118
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28050
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 440.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 237.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, planta 8
Plaats: madrid
Postcode: 28008
Land: Spanje
Internetadres: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2022