Diensten - 311391-2019

04/07/2019    S127

Hongarije-Boedapest: Promotiediensten

2019/S 127-311391

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Nyőgéri Zsolt
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. részére rendezvényszervezési, valamint kapcsolódó médiaügynökségi, PR-ügynökségi, filmgyártási, reklámgrafikai és nyomdai kivitelezési szolgáltatások biztosít

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342200 Promotiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. részére rendezvényszervezési, valamint kapcsolódó médiaügynökségi, PR-ügynökségi, filmgyártási, reklámgrafikai és nyomdai kivitelezési szolgáltatások biztosít

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342200 Promotiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 34 590 000 Ft, azaz nettó Harmincnégymillió-ötszázkilencvenezer forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 10 377 000,- Ft, azaz nettó Tízmillió-háromszázhetvenhétezer forint opció.

Az NKOH a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mert nem tartja gazdaságilag ésszerűnek részajánlattétel biztosítását.

Az NKOH nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/01/2019
Einde: 31/05/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-190499

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. társadalmi edukációt megvalósító tevékenysége keretében rendezvényszervezési, valamint kapcsolódó kommunikációs és médiaügynökségi szolgáltatások biztosítása

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefoon: +36 17462803
Fax: +36 17462803

Internetadres: http://www.newland.hu

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed utca 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefoon: +36 17462803
Fax: +36 17462803
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 34 590 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 17.6.2019

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 30 napon belül a Megrendelő és a Vállalkozó nem tudják békés úton rendezni a Keretszerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79342200 Promotiediensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 34 590 000 Ft, azaz nettó Harmincnégymillió-ötszázkilencvenezer forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 10 377 000 Ft, azaz nettó Tízmillió-háromszázhetvenhétezer forint opció.

Az NKOH a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mert nem tartja gazdaságilag észszerűnek részajánlattétel biztosítását.

Az NKOH nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 17/06/2019
Einde: 30/09/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 34 590 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Felek a vállalkozási keretszerződést közös megegyezéssel kívánják módosítani a Kbt. 141.§ (6) bekezdése, illetve a Keretszerződés 13. pontja értelmében.

Módosítás az alábbiak szerint.

2.1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló Keretszerződés 3. pontja az alábbiak szerint változik:

„Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ide értve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 30.9.2019 napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.”

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Felek a közöttük fennálló szerződéses jogviszonyt a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján és a Keretszerződés 13. pontjának megfelelően közös megegyezéssel módosítják.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 34 590 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 34 590 000.00 HUF