Usługi - 311399-2020

03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 127-311399

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.icm.edu.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.icm.edu.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism wydawanych przez Emerald Publishing Limited z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Numer referencyjny: ICM-361-28/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism wydawanych przez Emerald Publishing Limited z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 290 000.00 GBP
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do kolekcji elektronicznych wersji czasopism wydawanych przez Emerald Publishing Ltd. Uczestnicy konsorcjum mają do wyboru kolekcje: premier (ponad 300 czasopism), management, accounting finance & economics, marketing, engineering computing & technology, engineering, health & social care oraz inne kolekcje tematyczne. Czasopisma Emerald są udostępniane z serwera wydawcy, z prawem bezterminowego dostępu do zasobów z okresu licencji na serwerze wydawcy. Dodatkiem do dostępu jest bezpłatna usługa publikowania otwartego w czasopismach Emerald w 2020 r. dla polskich autorów z instytucji uczestniczących w konsorcjum. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism Emerald w roku 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wydawcy i jedynego dostawcy czasopism Emerald. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez Emerald jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie wydawania i dystrybucji swoich czasopism, na co wydawca przedłożył stosowne oświadczenie. Czasopisma Emerald mogą być udostępniane na bieżąco tylko z serwera należącego do wydawcy, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Czasopisma Emerald stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tych czasopism i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Czasopisma Emerald mają charakter specjalistyczny i zawierają w większości oryginalne i unikalne wyniki badań naukowych chronionych prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego wydawcy. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup e-czasopism na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu kolekcji na podstawie oferty konsorcyjnej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup czasopism Emerald jest dofinansowywany przez MNiSW od 2007 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-28/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism wydawanych przez Emerald Publishing Limited z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emerald Publishing Limited
Adres pocztowy: Howard House, Wagon Lane
Miejscowość: Bingley
Kod NUTS: UKE4 West Yorkshire
Kod pocztowy: BD16 1WA
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 286 728.00 GBP
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 290 000.00 GBP
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

2. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

3. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza

4. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

5. Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351 Białystok

6. Politechnika Częstochowska, Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa

7. Politechnika Gdańska, ul.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

8. Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

9. Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

10. Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice

11. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

12. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

13. Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

14. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

15. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

16. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 1 Maja 50, 40-287 Katowice

17. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków

18. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

19. Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

20. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków

21. Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131 Łódź

22. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin

23. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole

24. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

25. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

26. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

27. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Piastów 17, 70-310 Szczecin

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020