Usługi - 311445-2020

03/07/2020    S127

Polska-Wrocław: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 127-311445

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław – Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 931934839
Adres pocztowy: al. Marcina Kromera 44
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-163
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Grodzka
E-mail: grodzkad@zgkikm.wroc.pl
Tel.: +48 713272310
Faks: +48 713272390

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgkikm.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: realizacja działań powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i implementacja oraz wdrożenie metod harmonizacji danych PZGiK do modelu Inspire – temat: działki katastralne

Numer referencyjny: ZGKIKM.EA.260.2.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie narzędzi do harmonizacji danych PZGiK do modelu Inspire w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków dla tematu działki katastralne.

Zamówienie obejmuje:

a) usługi zaprojektowania, wdrożenia i udokumentowania oprogramowania do harmonizacji danych PZGiK domodelu Inspire;

b) dostawę niezbędnego do realizacji zamówienia oprogramowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 230 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 654 635.77 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
48221000 Pakiety oprogramowania do przeszukiwania internetu
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72311100 Usługi konwersji danych
72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
72254100 Usługi w zakresie testowania systemu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie narzędzi do harmonizacji danych PZGiK do modelu Inspire w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków dla tematu Działki katastralne.

Zamówienie obejmuje:

a) usługi zaprojektowania, wdrożenia i udokumentowania oprogramowania do harmonizacji danych PZGiK do modelu Inspire;

b) dostawę niezbędnego do realizacji zamówienia oprogramowania takiego, jak:

— oprogramowanie bazodanowe (system relacyjnej lub obiektowej bazy danych), gdzie przedmiotem dostawy może być oprogramowanie komercyjne lub „Open source”, przy czym do realizacji – zamówienia Wykonawca może wykorzystać oprogramowanie udostępnione przez Zamawiającego – licencje MS SQL Server 2014,

— oprogramowanie narzędziowe: serwer ETL, serwer mapowy, szyna usług do zarządzania, monitorowania i uruchomienia usług Inspire, inne niezbędne w ocenie Wykonawcy oprogramowanie zgodnie z jego ofertą, przy czym przedmiot dostawy może obejmować oprogramowanie komercyjne lub klasy „Open source”,

— oprogramowanie aplikacyjne – dedykowane oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę do aktualizacji i publikacji danych w modelu Inspire (o ile w ocenie Wykonawcy jest to niezbędne do realizacji zamówienia z uwagi na brak możliwości implementacji całości funkcjonalności oferowanego rozwiązania wyłącznie w oparciu o dostarczone oprogramowanie narzędziowe).

Zamawiającym jest Gmina Wrocław – Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (ZGKiKM).

Zamówienie jest częścią prowadzonego przez Zamawiającego projektu pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu” (zwanego „projektem”), realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego(RPO WD) na lata 2014–2020: osi priorytetowej 2: „Technologie informacyjno-komunikacyjne” działania 2.1 „E-usługi publiczne”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi – horyzont” – nabór RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17 – konkurs horyzontalny.

Zamówienie musi być zrealizowane przez Wykonawcę:

— nie później niż ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że termin zrealizowania zamówienia jest równoznaczny z terminem podpisania protokołu odbioru końcowego,

— zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), inaczej specyfikacją oraz opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego: „Planem realizacji zamówienia”, w tym w szczególności zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem prac zawierającym następujące, wymagane etapy realizacyjne będące przedmiotem odrębnych odbiorów:

— etap 1: przygotowanie organizacyjne i opracowanie dokumentu zarządczego „Planu realizacji zamówienia”, w tym harmonogramu prac – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia,

— etap 2: opracowanie dokumentacji analityczno-projektowej (DAP) – w terminie wskazanym przez Wykonawcę zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, w tym wypełnienie całości zobowiązań Wykonawcy, jednak nie później niż w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia,

— etap 3: zaimplementowanie i wdrożenie narzędzi do aktualizacji, publikacji danych w modelu Inspiere – w zakresie oraz w sposób określony w dokumentacji analityczno-projektowej (DAP) oraz w terminie ustalonym w obowiązującym harmonogramie prac, w tym udokumentowanie wyników prac w formie dokumentacji powykonawczej,

— etap 4: przeprowadzenie odbioru końcowego – nie później niż na 5 dni roboczych przed ostatecznym terminem wykonania zamówienia.

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

Szczegółowe warunki techniczne dotyczące wykonania przedmiotu niniejszego postępowania zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Optymalizacja kosztów utrzymania oprogramowania / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.02.01.01-02-0075/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia stanowi zadanie nr 2 realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu” dofinansowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 059-141680
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. C.K. Norwida 9/2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-374
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 385 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 230 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020