Diensten - 311551-2020

03/07/2020    S127

België-Antwerpen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 127-311551

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-246305)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17002
Postadres: Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Verkeerscentrum, Lange Kievitstraat 111-113, bus 40
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: Ben Geerts
E-mail: verkeerscentrum@vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376430

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling en onderhoud van een data lake voor het automatisch genereren van granulaire schakelregimes voor de wegverlichting op het Vlaamse wegennet

Referentienummer: EMG-VC/19108-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ontwikkeling en onderhoud van een data lake voor het automatisch genereren van granulaire schakelregimes voor de wegverlichting op het Vlaamse wegennet.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-246305

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wegens de activatie van de noodprocedure op e-tendering wordt de openingszitting uitgesteld naar vrijdag 10.7.2020 om 9:45.