Lieferungen - 311552-2022

10/06/2022    S111

Polen-Dygowo: Abfallcontainer und -körbe

2022/S 111-311552

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dygowo
Postanschrift: ul. Kolejowa 1
Ort: Dygowo
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-113
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Kamińska
E-Mail: m.kaminska@dygowo.pl
Telefon: +48 943584195
Fax: +48 947126022
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.dygowo.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo

Referenznummer der Bekanntmachung: BPP.V.GO.7013.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje:

1) zadanie częściowe nr 1 - dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę pojemników do zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów (7600 szt.), 240 litrów (5400 szt.), 1100 litrów (250 szt.);

2) zadanie częściowe nr 2 - dostawa samochodu transportowego - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę samochodu do przewożenia ładunków i pracowników;

3) zadanie częściowe nr 3 - dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, kosiarki, ładowacza czołowego, chwytaka do palet, chwytaka do gałęzi, szufli uniwersalnej, rozdrabniacza gałęzi, rozsiewacza taśmowego, pługu, zamiatarki.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

zadanie częściowe nr 3 - dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16100000 Land- und forstwirtschaftliche Maschinen für die Bodenbearbeitung oder -bewirtschaftung
16141000 Düngemittelstreuer
16311100 Mäher für Rasenflächen, Parkanlagen oder Sportplätze
16520000 Entladewagen für die Landwirtschaft
16700000 Traktoren
34223310 Anhänger für allgemeine Zwecke
34921100 Straßenkehrmaschinen
42400000 Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile
42413000 Wagenheber und Hebevorrichtungen für Fahrzeuge
42420000 Kübel, Schaufeln, Greifer und Zangen für Kräne oder Bagger
43313100 Schneepflüge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Dygowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, kosiarki, ładowacza czołowego, chwytaka do palet, chwytaka do gałęzi, szufli uniwersalnej, rozdrabniacza gałęzi, rozsiewacza taśmowego, pługu, zamiatarki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia (w myśl art. 139 ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp".

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173668
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

zadanie częściowe nr 3 - dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie na zadanie częściowe nr 3 zostało unieważnione z powodu, że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy AGRAVIS Technik Polska Sp. z o. o. Pianowo 46, Kościan, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z powodu, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp z powodu złożenia podmiotowych środków dowodowych, które nie potwierdzają, że oferowane produkty spełniają określone przez zamawiającego wymagania - zaoferowania przez tego wykonawcę innych przedmiotów zamówienia niż wymagane przez zamawiającego, Wykonawca zaoferował produkty nieodpowiadające wymaganiom określonym w warunkach zamówienia.

Złożone przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzają, że wszystkie produkty spełniają określone przez zamawiającego wymagania. Wykonawca przedstawił w ofercie odmienne urządzenia niż oczekiwane przez zamawiającego.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 3 wymagał m.in.:

a) w pkt 2 ppkt 2 lit. b grubość blachy podłogi/ ścian: min. 4 mm, natomiast wykonawca zaoferował „grubość blachy podłogi/ ściany 4/2”,

b) w pkt 2 ppkt 3 lit. l nadbudówka z siatki nad dolną burtą do przewozu materiałów rozdrobnionych (rozdrobnione gałęzie, natomiast oferowany przez wykonawcę produkt takiej nie posiada,

c) w pkt 3 ppkt 2 lit. b sterowanie joystick, natomiast oferowany przez wykonawcę produkt nie posiada joysticka,

d) w pkt 3 ppkt 2 lit. k zasięg min. 5,5 m, natomiast wykonawca zaoferował „zasięg poziomy 5,17 mm”,

e) w pkt 8 ppkt 2 lit. c aparat tnący min. 4 noże, natomiast wykonawca zaoferował „noże (szt.) 2”,

f) w pkt 10 ppkt 2 lit. a szerokość: 2800 mm - 3000 mm, natomiast wykonawca zaoferował „szerokość robocza na wprost 2600 mm”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, w szczególności:

1) odwołanie (do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”) wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) odwołanie, w przypadku, gdy zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/06/2022