Dienstleistungen - 311621-2023

26/05/2023    S101

Nederland-Zwolle: Snoeien van heggen

2023/S 101-311621

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: N.V. ROVA Holding
Nationaal identificatienummer: 91861058
Postadres: Steinfurtstraat 2
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8028PP
Land: Nederland
Contactpersoon: Sander Slagman
E-mail: s.slagman@proviel.nl
Telefoon: +31 613328829
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rova.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle en Zwartewaterland

Referentienummer: 2023-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77342000 Snoeien van heggen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten Zwolle en Zwartewaterland zijn eigenaar van diverse percelen hagen en heesters binnen hun gemeentegrenzen. ROVA zorgt voor het onderhoud hiervan. Een groot deel van het dagelijks onderhoud voert de ROVA zelf uit, maar ook overige marktpartijen voeren werkzaamheden uit. De te contracteren aannemer voor deze overeenkomst gaat in de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland de hagen knippen en heesters verlagen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 847 631.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle en Zwartewaterland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uit ervaring blijkt dat de aan te besteden werkzaamheden een jaarlijkse opdrachtwaarde hebben van ca. € 280.000,- (€ 250.000,- Zwolle en € 30.000,- Zwartewaterland) exclusief btw. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend en omzetgaranties zijn niet van toepassing.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 036-104955
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle en Zwartewaterland

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veluwenkamp Bedrijven B.V.
Nationaal identificatienummer: 08212232
Postadres: Hilsdijk 108
Plaats: HATTEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8051KE
Land: Nederland
E-mail: calculatie@veluwenkamp.nl
Telefoon: +31 384442462
Internetadres: http://www.veluwenkamp.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 847 631.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zwolle
Postadres: Schuurmanstraat 2
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KP
Land: Nederland
E-mail: kanton-zwolle@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform artikel 2.37.2 van het ARW 2016 neemt de opdrachtgever een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing aan de betrokken inschrijvers.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2023