Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 311633-2021

22/06/2021    S119

Nederland-Roermond: Waterbouwwerkzaamheden

2021/S 119-311633

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Limburg
Nationaal identificatienummer: 27489264
Postadres: Maria Theresialaan 99
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6043 CX
Land: Nederland
Contactpersoon: Wil Daemen
E-mail: Inkoop@waterschaplimburg.nl
Telefoon: +31 888890100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.waterschaplimburg.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Integraal Waterbeheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Marktconsultatie HWBP WL Arcen

Referentienummer: 2021-Z31278
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft de uitnodiging van de marktconsultatie voor de realisatie van het HWBP project Arcen van Waterschap Limburg met de zoektocht naar een onzichtbare kering in Arcen.

In deze consultatie delen wij vier mogelijke routebeschrijvingen met de markt om te komen tot de aanbesteding. De consultatie bestaat uit een bijeenkomst in de vorm van een interactieve sessie.

Het project in het kort: De waterkering in Arcen bestaat uit zowel een groene kering als een harde kering, deels met een demontabel deel. Deze waterkering is afgekeurd op hoogte, piping en binnenwaartse stabiliteit. Om te voldoen aan de eisen uit de Waterwet (primaire doelstelling) moet circa 5,1 kilometer kering versterkt worden, met aanvullend de benodigde aansluitingen naar de hoge grond.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246000 Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arcen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2021