Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 311634-2021

22/06/2021    S119

Nederland-'s-Hertogenbosch: Aanleggen van fietspad

2021/S 119-311634

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Brabant
Nationaal identificatienummer: 422043498
Postadres: Brabantlaan 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216 TV
Land: Nederland
Contactpersoon: Joep Verhoeven
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
Telefoon: +31 634115259
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zonnefietspaden in drie provincies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233162 Aanleggen van fietspad
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De Provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn voornemens een opdracht te verstrekken voor Zonnefietspaden in drie provincies.

De opdracht houdt het volgende in: realisatie, instandhouding en monitoring van Zonnefietspaden op drie verschillende locaties, verspreid over de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Door toepassing van energie opwekkende elementen in de huidige fietspaden ontstaat dubbel ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Door dit gezamenlijk te doen, kunnen de provincies meer leren dan wanneer elke provincie afzonderlijk een project uitvoert.

De opdracht is opgesplitst in drie percelen. Ieder perceel bestaat uit een te realiseren, te onderhouden en te monitoren en evalueren energie-opwekkend fietspad voor één van de deelnemende provincies:

1. perceel 1: provincie Zuid-Holland;

2. perceel 2: provincie Noord-Brabant;

3. perceel 3: provincie Noord-Holland.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zuid-Holland - Realisatie, Instandhouding en Monitoring & Evaluatie van een Zonnefietspad

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233162 Aanleggen van fietspad
45233141 Wegenonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdossier.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Noord-Brabant - Realisatie, Instandhouding en Monitoring & Evaluatie van een Zonnefietspad

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233162 Aanleggen van fietspad
45233141 Wegenonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdossier.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Noord-Holland - Realisatie, Instandhouding en Monitoring & Evaluatie van een Zonnefietspad

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233162 Aanleggen van fietspad
45233141 Wegenonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdossier.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
24/06/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2021