Works - 311693-2021

22/06/2021    S119

România-Medgidia: Lucrări de construcţii de clădiri

2021/S 119-311693

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Medgidia
Număr naţional de înregistrare: 4301456
Adresă: Str. Decebal nr. 35
Localitate: Medgidia
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905600
Țară: România
Persoană de contact: Valentina Ladaru
E-mail: achizitii@primaria-medgidia.ro
Telefon: +40 241820800
Fax: +40 241810619
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-medgidia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100122699
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire blocuri locuințe sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de înălțime P+2E și lucrări tehnico-edilitare aferente acestora în Municipiul Medgidia, județul Constanța”

Număr de referinţă: 438415020213
II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Investitia cuprinde executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico-edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, in valoare de 30 101 847,18 RON fara TVA si este formata din:

— cap. 1.2. Amenajarea terenului (demolări clădiri, platforme existente): 449 996,25 RON fara TVA;

— cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: 3 758 662,83 RON fara TVA;

2.1. Alimentare cu energie electrica medie tensiune si posturi de transformare si branşamente: 437 054,54 RON fara TVA;

2.2. Alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branşamente si iluminat stradal: 322 097,42 RON fara TVA;

2.3. Alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala: 793 645,28 RON fara TVA;

2.4. Drumuri, platforme, trotuare, sistematizare verticala, spatii verzi: 1 943 335,59 RON fara TVA;

2.5. Reţea gaze naturale: 262 530 RON fara TVA;

— cap. 4. Cheltuieli cu investiţia de baza: 25 462 914, 36 RON fara TVA;

4.1. Construcţii si instalaţii: 24 811 063,56 RON fara TVA;

4.2. Montajul utilajelor, echipamente tehnologice si functionale: 224 950,80 RON fara TVA;

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 426 900,0 RON fara TVA;

— cap. 5.1. Organizare de şantier: 243 784,14 RON fara TVA:

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalaţii: 125 882,09 RON fara TVA;

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului: 117 902,05 RON fara TVA;

— cap. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 186 489,6 RON fara TVA;

— 6.2. Probe tehnologice si teste: 186 489,6 RON fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: 30 101 847,18. Monedă: RON.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 10 zile de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 30 101 847.18 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232141 Instalaţii de încălzire
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45233140 Lucrări de drumuri
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
45330000 Lucrări de instalaţii de apă
45332400 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
45333000 Lucrări de instalare de gaz
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Municipiul Medgidia

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, in valoare de 30.101.847, 18 RON fara TVA

Caietul de sarcini aferent prezentei proceduri stabileste conditii tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de constructie, verificarea si receptia imobilului. Lucrarile ce se vor efectua sunt cuprinse in devizul general.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 16
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, COD SMIS 125438, Contract de finantare nr. 4795/27.09.2019

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a) Ofertanţii, ofertantii asociati, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul

Clasat pe PRIMUL loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Persoane juridice/fizice romane:

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Dupa caz, alte documente edificatoare.

b) Ofertantii unici, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 completata (formular nr. 8), urmeaza a fi prezentata obligatoriu, de catre toti operatorii economici, o data cu depunerea ofertei in SEAP.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt:

• Valentin Vrabie - primar

• Păun Nicolae - viceprimar

• Solomon Melania -secretar municipal

• Luminiţa Ivan – Director economic

• Mihai Lelia- Sef Serviciu Buget-Contabilitate

• Georgiana Degeratu-Consilier Debutant Birou Achizitii Publice

• Cristina Pascu-Administrator Public

• Petruta Ciocan-Consilier Birou Juridic

• Laris Fenzi- Consilier Birou Juridic

• Radu Cotiga- Consilier Serviciu Buget-Contabilitate

• Claudia Elena-Chisoiu – Consilier Serviciu Buget-Contabilitate

• Eugen Ivan- Consilier Birou Proiecte

• Simona Marinela Radulescu-Sef Birou Proiecte

• Florica Chirita –Referent de Specialitate Compartiment Tehnic Investitii

• Florica Eftimi- Referent de Specialitate Compartiment Tehnic Investitii

• Marius Ponomarenca- Arhitect Sef Directia Urbanism Investitii

• Marius Gheorghe- Consilier Principal Proiecte Europene

• Valentina Ladaru – Consilier Birou Achizitii Publice

• Cornelia Dragomir – Inspector Compartiment Tehnic Investitii

• Eftimi Sorina- consilier local

• Arslan Ozgϋn - consilier local

• Copilu Viorel Ciprian- consilier local

• Rapciuc Bogdan Gheorghe-consilier local

• Zisu Constantin- consilier local

• Omer Metin-consilier local

• Anton Marian Valentin--consilier local

• Scabatura Adrian- Denis-consilier local

• Florea Elena- consilier local

• Oanca Mircea- consiler local

• Menan Samir-consilier local

• Vladescu Luminita-consilier local

• Radu Sorin Elvis-consilier local

• Daniel Daniela-consilier local

• Mosescu Bogdan-Marian-consilier local

• Lupu Ionut-consilier local

• Sali Sabri-consilier local

• Branza Dumitru-consilier local

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Pripitu Eugen Florentin – Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

2. Daniela Dumitru - Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

3. Florin Niculescu – Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

1. Operatorii economici ce depun oferta si subcontractantii/tertii sustinatori ai acestora, daca este cazul, trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (sau pentru subcontractanti – pentru partea din contract pe care o vor realiza), respectiv obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (principal sau secundar) din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociaţi si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile în calitatea în care au fost inclusi în procedură de atribuire.

2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani - calculati de la data limita de depunere a ofertelor. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat lucrari similare obiectului procedurii de achizitie in baza a maxim 7 contracte, lucrari a caror valoare cumulata sa fie de minim 30.000.000 RON fara TVA. Experienta similara trebuie sa priveasca lucrari de constructii noi, lucrari de modernizare/ consolidare / reabilitare / extindere / reparatii aferente constructiilor civile sau similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii pentru obiective de constructii civile care sa faca parte cel putin din categoria de importanta C, in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, Anexa nr. 3 – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Prin acestea se intelege: lucrari aferente constructiilor civile (scoli gimnaziale, cladiri de locuinte, constructii industriale si agrozootehnice, constructii social culturale, cladiri de cult, muzee, constructii pe structuri metalice, etc.) sau superior. Mentionam ca enumerarea din paranteza nu este cumulativa. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani si se prezinta un document care confirma executarea respectivelor lucrari in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a lucrarilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei. Completare DUAE

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Op econ.(lider,asociat,tert sustinator)va compl cer. corespunz.in form.DUAE din docume. de atrib in urmat mod. se va preciza:nr și data ctr invocat drept exper sim., tipul/categoriile de lucr executate, val., beneficiarul, data și nr. docum.de recepție,precum și ponderea și activ/categ. de lucr. pt care a fost responsabil în execuția lucr.Doc justificat. care prob indepl celor asumate prin compl formul. DUAE si anume:copii ale unor părţi relevante ale ctr pe care le-au îndeplinit aferente lucr/serv exec, insotite de:pv de recepție finală/ pv de recepție la termin lucră/ pv de recepție pe ob, întocmite în cond. actelor normative care reglemen recepția lucră,care să ateste faptul că lucră au fost executate în conf cu normele legale în dom.trebuie prezentate, DOAR LA SOL. AC, numai de of. clasat pe I loc la finaliz ev. of.In cazul dep. unei of. comune, DUAE va fi comp de catre fiecare op ec in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere(Formular5). Docum justif vor fi prez la sol AC, doar de catre of(in cazul asocierii de catre fiecare op ec care face parte din asociere)clasat pe locul I in clas intermediar intocmit la finaliz ev. of.Pt demonst indepl cer, op ec(lider, asociat, tert sustinator)vor compl info. corespunz in form. DUAE din doc.de atrib.Doc. justif care prob indepl a celor asumate prin compl formul DUAE, respectiv copii după ctr, pv de predare-primire, recomandari, docum constatatoare, orice alte docum din care sa rezulte ca au fost prest serv sim ob. Proced de achiz, trebuie prez, la solicitarea AC, numai de of clasat pe I loc in clas intocmit la finaliz ev of.In cazul dep. unei of comune,îndepl criter privind cap tehn şi profes se demons prin luarea în considerare, prin cumul,a resurselor tuturor membr. grup in conf cu art. 185, alin 1 din LG 98/2016.Cap. teh si/sau profes op ec poate fi sustinuta in confor cu art. 182 din LG nr. 98/2016.Astfel, in DUAE compl de of se vor include si info cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solic prin formatul standard al DUAE si va fi prez alaturi de angaj ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu docum anexe la angaj,transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora),prin care se doved ca of va avea acces in orice moment la sustinerea tertului.Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu info privind nivelul lor de exper, prin rapor la ctr executate, corespunz sustinerii acordate, astfel: nr și data ctr invocat drept exper similară,tipul/categ de lucr executate,val,benef,data și nr doc. de recepție, precum și ponderea și activ/ categ de lucr pt care a fost responsabil în exec lucr.Doc justif care probeaza indepl cer vor fi prez, la sol AC si sunt dupa cum urmeaza:copii ale unor părţi relevante ale ctr. pe care le-au îndeplinit af lucr/serv exec,insotite de:pv de recep finală/pv de recepție la term lucr/pv de recepție pe ob,întocmite în cond actelor normative care reglementează recepția lucr,care să ateste faptul că lucr au fost exec în conf cu normele legale în dom.Prin angaj ferm,tertul/tertii confirma,prezentand doc justif, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini of in ved indep ob ctr, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indep resp. activ. pt care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor teh si profes pe care le va pune la dispozitie of (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).Totodata, prin angaj ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu of pt execut ctr de achiz pub.Rasp solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub cond neindep de catre acesta/acestia a oblig. sustinere asumate prin angaj.Pt ctr a caror val este exp in alta val este exprim decat in lei, data la care se va calcula echiv leu/valuta alta cf cursului B.N.R. din data publ a anunt. de particip.

Operatorul economic (ofertant unic, lider, asociat) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, în care se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Informatii ce trebuie completate in cadru DUAE: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor. Documentele justificative ale subcontractantului care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. ATENTIE: Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. (2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Operatorul economic (ofertant unic, lider, asociat) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, în care se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Informatii ce trebuie completate in cadru DUAE: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor. Documentele justificative ale subcontractantului care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. ATENTIE: Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. (2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/07/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/11/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/07/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia n care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, oferta catigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016.

DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator PRIN INTERMEDIUL SEAP.

PENTRU OFERTANT (CEL CARE DEPUNE OFERTA IN SEAP) - IN SECTIUNEA „OFERTA MEA > DUAE”

PENTRU ASOCIAT/SUBCONTRACTANT/TERT SUSTINATOR, DUPA CONFIRMAREA PARTICIPARII ALATURI DE ALT OFERTANT, IN SECTIUNEA „INFORMATII PRIVIND DUAE”

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „OFERTA MEA > DOCUMENTE DE CALIFICARE.

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic
Adresă: Str. Decebal nr. 35
Localitate: Medgidia
Cod poștal: 905600
Țară: România
E-mail: juridic@primaria-medgidia.ro
Telefon: +40 241820800
Fax: +40 241810619
Adresă internet: www.primaria-medgidia.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/06/2021