Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 311699-2021

Submission deadline has been amended by:  403803-2021
22/06/2021    S119

Polska-Gdynia: Roboty budowlane

2021/S 119-311699

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl
Tel.: +48 261262537
Faks: +48 261262537
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych

Numer referencyjny: 25/ZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Inwestycja polega na budowie budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W przedmiotowej przestrzeni zlokalizowany ma zostać budynek dwukondygnacyjny o zróżnicowanej wysokości z halą przeznaczoną pod zespół komór hiperbarycznych, basenem doświadczalnym na części którego znajduje się ruchome dno, o wymiarach niecki 8 x 5 m i głębokości 12,9 m licząc od poziomu antresoli (poziom wykończenia dna (minus) – 8,50 m względem poziomu parteru). Budynek w większości dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu płaskim, wyposażony w obudowaną i oddymianą klatkę schodową oraz w windę osobową o zwiększonej wielkości kabiny i udźwigu. W hali basenowej przewidziano suwnicę o nośności 20 t.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Inwestycja realizowana na działkach nr 1597, 1600 i 1604, obręb 0021 Oksywie w Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Obecnie miejsce planowanej inwestycji stanowi obszar wymagający uporządkowania w zakresie zieleni i miejscowych rozbiórek nawierzchni utwardzonej.

W przedmiotowej przestrzeni zlokalizowany ma zostać budynek dwukondygnacyjny o zróżnicowanej wysokości z halą przeznaczoną pod zespół komór hiperbarycznych, basenem doświadczalnym na części którego znajduje się ruchome dno, o wymiarach niecki 8 x 5 m i głębokości 12,9 m licząc od poziomu antresoli (poziom wykończenia dna (minus) – 8,50 m względem poziomu parteru). W hali basenowej przewidziano suwnicę o nośności 20 t. Ponadto w budynku znajdować się będą m.in. pomieszczenia biurowe, laboratoria: aparatów nurkowych wraz ze spawalnią, prototypownią i montażownią, medyczne, fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, patologiczne, wysiłkowe, pracownia oceanotechniki, 2 sale wykładowe, mniejszy basen do ćwiczeń o wymiarach niecki 2 x 1,5 m i głębokości 1,65 m, pomieszczenie kriokomory oraz zaplecze higieniczno-sanitarne i techniczne budynku, zespołu komór i basenów. Budynek w większości dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu płaskim, wyposażony w obudowaną i oddymianą klatkę schodową oraz w windę osobową o zwiększonej wielkości kabiny i udźwigu.

Na terenie zaprojektowano układ drogowy wraz z 29 miejscami postojowymi (w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), dojściami do budynku i miejscowymi utwardzeniami nawierzchni, zewnętrzny magazyn gazów oddechowych, magazyn paliw i smarów (MPS), zewnętrzną wiatę śmietnikową, stację transformatorową, kontener z agregatem prądotwórczym, zbiornik na deszczówkę oraz zbiornik z ciekłym azotem zaopatrujący kriokomorę. Teren w całości będzie ogrodzony z dwoma wjazdami zamykanymi automatyczną bramą oraz szlabanem przy pierwszym wjeździe od strony ul. komandora J. Grudzińskiego. Układ drogowy z uwzględnieniem możliwości przejazdu wozu strażackiego (droga pożarowa) oraz dojazdem do hali komorowej dużego samochodu ciężarowego z kontenerem 40-stopowym.

W ramach inwestycji należy wykonać niwelację istniejącej skarpy na zachód od projektowanego budynku oraz usunięcie części istniejących drzew i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Zamierzenie budowlane obejmuje również wykonanie zewnętrznych instalacji i przyłączy, przyłącza do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (KB) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane (Grb) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia (Gu) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/02/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN.

b) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych (załącznik nr 6), w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie co najmniej: jednej roboty budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, polegającą na budowie budynku krytego basenu o kubaturze nie mniejszej niż 18 000,00 m3 wraz z niecką basenową w technologii żelbetowej o głębokości min. 5 m i pojemności min. 450 m3, gdzie wartość robót wynosiła co najmniej 24 000 000 PLN brutto. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia – budowa obiektu niestandardowego jakim jest Akademickie Centrum Technologii Podwodnych – oraz sytuację na rynku wykonawców (nieznaczna liczba wykonawców specjalizujących się w realizacji podobnych zamówień) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez wykonawców zrealizowaniem wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartościami robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie 10 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

b) Wykonawca musi dysponować osobami (załącznik nr 7) skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Szczegółowe warunki dotyczące punktu b zostały opisane w SWZ w rozdziale 8.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w SWZ w załączniku nr 3.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2021