Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Έργα - 311712-2019

05/07/2019    S128

Μάλι-Μπαμάκο: Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών και βοηθητικός εξοπλισμός για το νέο κτίριο στέγασης, Στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro - Αποστολή Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι

2019/S 128-311712

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 109-264183)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Ένωση, Training Mission in Mali (EUTM Mali)
Ταχ. διεύθυνση: Azalai Hotel Nord Sud, avenue du Mali, PO Box 1060, ACI 2
Πόλη: Bamako
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΜΑΛΙ
Αρμόδιος για πληροφορίες: POC: J8 Head
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mhq.j8@eutmmali.eu
Τηλέφωνο: +22 344976111
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4945

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών και βοηθητικός εξοπλισμός για το νέο κτίριο στέγασης, Στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro - Αποστολή Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι

Αριθμός αναφοράς: 4M-12/2019/EUTM-MALI/MHQ/J8
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45400000 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προτείνεται να εγκατασταθεί μια ηλιακή φωτοβολταϊκή συστοιχία στο στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro, Μάλι. Η εγκατάσταση πρέπει είναι ένα σύστημα ενσωματωμένο στο κτίριο και συνδεδεμένο με το δίκτυο και να λειτουργεί παράλληλα με το δίκτυο γεννητριών. Στόχος του σχεδιασμού είναι να μεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του συστήματος προκειμένου να διασφαλίσει την ιδιοκατανάλωση της επιτόπου παραγόμενης ενέργειας. Η ελάχιστη αποδεκτή παραγόμενη ισχύ από την εγκατάσταση είναι 80 kWp. Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τα εξής:

— σχεδιασμό ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού συστήματος συνδεδεμένου με το δίκτυο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις έργου για εγκατάσταση σε νέο οικοδομικό τετράγωνο διαμονής, στο στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro,

— εγκατάσταση και σύνδεση αυτής με την εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,

— έλεγχο και δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης,

— εκπαίδευση του προσωπικού της Αποστολής Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM) στη λειτουργία της εγκατάστασης και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση πινάκων ηλιακών φωτοβολταϊκών συστοιχιών και συναφών ηλεκτρικών εργασιών και εργασιών υποδομών για την υποστήριξη των πινάκων στη στέγη.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/07/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 109-264183

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 12/07/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/08/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:

Ημερομηνία: 12/07/2019

Τοπική ώρα: 18:00

Τόπος:

Hôtel Azalai Nord-Sud, ACI 2000 — Bamako, MALI.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου, στις 18:00. Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο, το όνομα του οποίου πρέπει να διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mhq.j8@eutmmali.eu το αργότερο έως την 5η Ιουλίου, στις 16:00.

Το δημόσιο μέρος της συνεδρίασης αποσφράγισης των προσφορών θα περιοριστεί αυστηρά στο εξής:

— επαλήθευση ότι η κάθε προσφορά έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής.

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 21/08/2019

Τοπική ώρα: 18:00

Τόπος:

Hôtel Azalai Nord-Sud, ACI 2000 — Bamako, MALI.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21.8.2019 στις 18:00. Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο, το όνομα του οποίου πρέπει να διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mhq.j8@eutmmali.eu το αργότερο έως τις 28.7.2019, στις 16:00.

Το δημόσιο μέρος της συνεδρίασης αποσφράγισης των προσφορών θα περιοριστεί αυστηρά στο εξής:

— επαλήθευση ότι κάθε προσφορά έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής προσφορών της πρόσκλησης υποβολής προσφορών,

— γνωστοποίηση των προσφορών που έχουν παραληφθεί: θα ανακοινωθούν τα ονόματα των προσφερόντων (όλα τα μέλη στην περίπτωση κοινής προσφοράς).

Οι υποψήφιοι που δεν παρίστανται κατά την συνεδρίαση αποσφράγισης, μπορούν να στείλουν ένα αίτημα για πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mhq.j8@eutmmali.eu εάν επιθυμούν να λάβουν τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν κατά την δημόσια αποσφράγιση.

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Λάβετε υπ όψιν ότι τυχόν επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προσφορών.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκλειστικά και μόνο πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο πληροφοριών που παρέχεται από την πλατφόρμα.