Werken - 311712-2019

05/07/2019    S128

Mali-Bamako: Ontwerp en installatie van een fotovoltaïsche array en aanverwante uitrusting voor een nieuw accommodatiegebouw, Koulikoro opleidingskamp - Europese Unie, opleidingsmissie, Mali

2019/S 128-311712

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 109-264183)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Unie, Training Mission in Mali (EUTM Mali)
Postadres: Azalai Hotel Nord Sud, avenue du Mali, PO Box 1060, ACI 2
Plaats: Bamako
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Mali
Contactpersoon: POC: J8 Head
E-mail: mhq.j8@eutmmali.eu
Telefoon: +22 344976111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4945

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerp en installatie van een fotovoltaïsche array en aanverwante uitrusting voor een nieuw accommodatiegebouw, Koulikoro opleidingskamp - Europese Unie, opleidingsmissie, Mali

Referentienummer: 4M-12/2019/EUTM-MALI/MHQ/J8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45400000 Afwerking van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorstel omvat de installatie van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem in Koulikoro opleidingskamp (KTC, Koulikoror training camp), Mali. De installatie betreft een geïntegreerd systeem dat op het elektriciteitsnet is aangesloten en parallel werkt met het generatornetwerk. Het doel van het ontwerp is het maximaliseren van de kosteneffectiviteit van het systeem door te garanderen dat de plaatselijk gegenereerde stroom kan dienen voor eigen verbruik. De installatie moet een vermogen hebben van minimaal 80 kWp. De contractant moet:

— een op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsch zonne-energiesysteem ontwerpen dat voldoet aan de vereisten voor de installatie in een nieuw woonblok in KTC;

— het systeem leveren en de aansluiting ervan op het elektriciteitsnet verzorgen;

— het systeem testen en in werking stellen;

— opleiding geven aan het personeel van de EUTM met betrekking tot het beheer van het systeem en het onderhoud van de uitrusting.

De werkzaamheden omvatten de installatie van de fotovoltaïsche zonnepanelen en bijbehorende elektrische en structurele werkzaamheden voor een juiste montage van de panelen op het dak.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-264183

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:

Datum: 12.7.2019.

Plaatselijke tijd: 18:00

Plaats:

Hôtel Azalai Nord–Sud, ACI 2000, Balako, MALI.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

de opening van de inschrijvingen zal plaatsvinden op 12.7.2019 om 18:00. Elke inschrijver mag worden vertegenwoordigd door maximaal 1 persoon, wiens naam uiterlijk op 5.7.2019 om 16:00 per e-mail (mhq.j8@eutmmali.eu) moet worden toegezonden.

Het openbare onderdeel van de opening van de inschrijvingen zal strikt beperkt zijn tot de volgende aspecten:

— controle dat elke inschrijving overeenkomstig de indieningsvereisten is ingediend.

Te lezen:

Datum: 21.8.2019.

Plaatselijke tijd: 18:00

Plaats:

Hôtel Azalai Nord–Sud, ACI 2000, Balako, MALI.

De opening van de inschrijvingen zal plaatsvinden op 21.8.2019 om 18:00. Elke inschrijver mag worden vertegenwoordigd door maximaal 1 persoon, wiens naam uiterlijk op 28.7.2019 om 16:00 per e-mail (mhq.j8@eutmmali.eu) moet worden toegezonden.

Het openbare onderdeel van de opening van de inschrijvingen zal strikt beperkt zijn tot de volgende aspecten:

— controle dat elke inschrijving overeenkomstig de indieningsvereisten van de oproep tot inschrijving is ingediend;

— bekendmaking van de ontvangen inschrijvingen: de namen van de inschrijvers (alle leden in het geval van een gezamenlijke inschrijving) worden bekendgemaakt.

Inschrijvers die niet aanwezig zijn bij de opening van de inschrijvingen kunnen een informatieverzoek toezenden (mhq.j8@eutmmali.eu) indien zij de informatie die tijdens de openbare opening werd verstrekt wensen te ontvangen.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Houd er rekening meer dat alle bijkomende vragen betreffende de aanbestedingsprocedure uitsluitend via het e-tenderingplatform moeten worden ingediend.

Alle deelnemers hebben uitsluitend toegang tot dezelfde hoeveelheid informatie die via het platform wordt verstrekt.