Supplies - 311726-2020

03/07/2020    S127

Romania-Mediaș: Protective gear

2020/S 127-311726

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
National registration number: RO13068733
Postal address: Str. Constantin Moțaș nr. 1
Town: Mediaș
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 551130
Country: Romania
Contact person: Emilia Costin
E-mail: cabinet@transgaz.ro
Telephone: +40 269801577
Fax: +40 269844832

Internet address(es):

Main address: www.transgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098394
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Echipament individual de protecție (echipamente de protecție și îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor – costume vătuite de iarnă și jachete TESA)”

Reference number: 33516/18.06.2020
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Entitatea contractantă intenționează să încheie un contract sectorial având ca obiect „Echipament individual de protecție (echipamente de protecție și îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor – costume vătuite de iarnă și jachete TESA)”.

Data-limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 13-a zi zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. (2), coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 056 316.91 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
18220000 Weatherproof clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Medias, Sibiu.

II.2.4)Description of the procurement:

„Echipament individual de protecție (echipamente de protecție și îmbracăminte de protecție împotriva intemperiilor – costume vătuite de iarna și jachete TESA)” conform cerințelor din caietul de sarcini.

Durata de furnizare: 45 de zile.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: (d) Rezistența culorii materialului textil la factori externi (lumină, umiditate) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: (c) Modificări dimensionale în urzeală și bătătură / Weighting: 5
Quality criterion - Name: (b) Rezistența la sfâșiere în urzeală și bătătură a produsului / Weighting: 15
Quality criterion - Name: (a) Rezistența la tracțiune în urzeală și bătătură a produsului / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, atât de către operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, cu informațiile aferente situației lor (ofertanți, subcontractanți, după caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele fizice/juridice străine, ce doresc a participa la procedură, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței.

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante sunt următoarele:

1. Sterian Ion – director general;

2. Leahu Mihai – director general adjunct;

3. Târsac Grigore – director general adjunct;

4. Lupean Marius Vasile – director economic;

5. Luca Bogdan-Avram – director departament;

6. Achim Viorel Ciprian – director direcție;

7. Petrescu Monica-Alexandra – director direcție;

8. Costin Emilia-Ștefania – șef birou;

9. Pop Mircea – șef serviciu;

10. Hațegan Nicolae – inspector SSM;

11. Morăraș Dana – director adj. direcție.

Modalitate de îndeplinire: atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, vor depune, odată cu DUAE, Declarația de neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese.

În cazul ofertei comune: toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

În temeiul dispozițiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie să își demonstreze situația personală (forma de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic). În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: operatorul economic va completa secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare. Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială.

Minimum level(s) of standards possibly required:

În cazul în care ofertantul/asocierea apelează la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială, se solicită subcontractantului/subcontractanților completarea DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odată cu depunerea DUAE se vor depune acordul/acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în ofertă cu precizarea procentului din contract ce urmează a fi subcontractat în baza respectivului acord. În conformitate cu prevederile art. 232 alin. (4) din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în oferta. Contractul/contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziție sectorială vor fi în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție sectorială. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să le îndeplinească efectiv.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Cuantum 20 563 RON. Valabilitate: 13 luni. Constituire: virament bancar în contul Achiz. Cont RON: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Mediaș/cont EUR: IBAN RO41 RNCB 0231 0195 2531 0007/EUR, deschis la BCR Mediaș SWIFTCODE:RNCBROBU sau instrument de garantare (scrisoare de garanție bancara de participare/poliță de asigurare) emis de o instituție de credit/soc. de asigurări din România sau din alt stat din UE, prev. art. 42 alin.(3) si (5) din HG 394/2016, actualiz., aplicându-se. În cazul unei asocieri, instrum. de garantare va fi emis în numele asocierii. În cazul în care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească, la prima cerere scrisa a achiz., valoarea instrumentului de garantare în cond. art. 43 din HG 394/2016, actualiz. în cazul instrum. de garantare emis de o instituție de credit, atunci ii vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea de garanție bancara emisa de o instituţie de credit din afara României va fi confirmata de o instituție de credit din România. În cazul în care GP este emisa de o societate de asigurare sub forma unei polițe de asigurare, atunci: achiz. își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare. Dovada constituirii GP se încarcă în SEAP, odată cu oferta, în format electronic, cu semnătură electronică extinsă a reprez. legal/împuternicit al op. ec., cel mai târziu la data si ora-limită de depunere a ofertelor.

Cuantum 10 % din prețul contractului, fără TVA. Se constituie în termen de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului. în cazul în care contractantul este o asociere, instrumentul de garantare trebuie să fie emis în numele asocierii.

Constituire: virament bancar în contul bancar al achizitorului sau instrument de garantare (scrisoare de garanție bancara de buna execuție/polița de asigurare de buna execuție) emis de o instituție [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut. În situația în care propunerile financiare depuse inițial sunt egale, entitatea contractantă va solicita ofertanților depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut.

Solicitările de clarificări se vor adresa de către operatorii economici interesați exclusiv în SEAP secțiunea „Întrebări”. Atragem atenția asupra faptului că fișierele atașate la solicitările de clarificări sunt vizibile tuturor operatorilor economici participanți. Recomandăm ca acestea să nu conțină date de identificare care pot dezvălui identitatea operatorilor economici solicitanți, în caz contrar își asuma dezvăluirea identității. Entitatea contractantă menționează că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit în documentația de atribuire. în cazul ofertei comune toți semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la secțiunile III.1.1.a), III.1.1.b), III.1.3.a), III.1.3.b), urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In cazul ofertei comune, capacitatea tehnica și profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului. Cerințele privind prezentarea unor autorizații specifice ce se regăsesc la nivelul secțiunilor III.1.3.a) la licitația deschisă sunt considerate îndeplinite daca operatorii economici care participa în comun la procedură de atribuire demonstrează că dețin aceste autorizații si/sau daca unul dintre asociați, respectiv subcontractantul nominalizat, dacă este cazul, deține autorizarea solicitată și numai cu condiția ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizarea respectiva. Cerințele privind standardele de asigurare a calității și de protecție a mediului de la secțiunea III.1.3.b) vor fi îndeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizează. Ofertanții își asuma răspunderea exclusiva pentru legalitatea și autenticitatea ofertei încărcate în SEAP. Toate documentele depuse în SEAP (oferta, răspunsurile la solicitările de clarificări adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnătură electronică extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic. Pentru persoana împuternicită să semneze electronic documentele, se va depune în cadrul ofertei împuternicirea acordata în acest sens. Informațiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedură online se pot obține la adresa www.e-licitație.ro

Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați: a se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 8.4.2019. Entitatea contractantă limitează informațiile solicitate la nivelul DUAE la o singură întrebare „da” sau „nu” – secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”, prin care ofertanții confirmă că îndeplinesc cerințele privind criteriile de SELECȚIE impuse prin documentația de atribuire.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SNTGN Transgaz S.A. – Direcția juridică
Postal address: Piața C. I. Moțaș nr. 1, jud. Sibiu
Town: Mediaș
Postal code: 551018
Country: Romania
E-mail: cabinet@transgaz.ro
Telephone: +40 269803333
Fax: +40 269839029

Internet address: www.transgaz.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2020