Roboty budowlane - 311740-2021

Submission deadline has been amended by:  422069-2021
22/06/2021    S119

Polska-Liszki: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

2021/S 119-311740

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Liszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 9442243129
Adres pocztowy: Liszki 230
Miejscowość: Liszki
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Fajto, Renata Bylica
E-mail: ug@liszki.pl
Tel.: +48 122576534
Adresy internetowe:
Główny adres: www.liszki.pl
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa budynku Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku w miejscowości Kaszów, Gmina Liszki.

Numer referencyjny: IN.271.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o. c.t, ENN, teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2 jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej, kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów, kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem przepływu oraz budowa boisk sportowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45214210 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45262500 Roboty murarskie i murowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45421130 Instalowanie drzwi i okien
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Liszki - miejscowość Kaszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o. c.t, ENN, teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2 jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej, kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów, kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem przepływu, oraz budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego (boisko do siatkówki i koszykówki wraz drabinkami, liniami dla poszczególnych boisk, siatkami ochronnymi, bramkami, koszami składanymi do koszykówki) i bieżni z urządzeniami technicznymi wraz z piłkochwytami, ogrodzeniem boisk, ogrodzeniem terenu szkoły, murami oporowymi, placem zabaw wraz z wyposażeniem, placem apelowym, zadaszonym miejscem gromadzenia odpadów stałych z wyposażeniem, dojściami i dojazdami z miejscami parkingowymi (z wyznaczeniem i wymalowaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych) i 3 stojakami rowerowymi, drogą pożarową (wraz z oznakowaniem) oraz rozbudową sieci wodociągowej PE SDR 11 fi 110 o długości 84,1m wraz z budową dwóch hydrantów zewnętrznych, przyłączem wody z rur PE SDR 11 fi 75 o długości 39 m wraz z zestawem wodomierzowym na działce nr 1981, 1982, 3056/1 w miejscowości Kaszów wraz z budową zjazdu publicznego z drogi na działce nr 2148/5 na działkę 1981 w miejscowości Kaszów.

2.Lokalizacja obiektu: działka nr 1981, 1982; 3056/1; cz.dz. 2148/5 w miejscowości Kaszów, gm. Liszki, jednostka ewidencyjna Liszki, obręb 0006 Kaszów.

3.Podstawowe dane techniczne budynku:

1)Powierzchnia zabudowy- 3352,80 m2;

2)Powierzchnia całkowita 6215,23 m2;

3)Powierzchnia użytkowa 5400,17 m2;

4)Kubatura: 33784,46 m3;

5)Ilość kondygnacji (3 kondygnacje nadziemne): parter, I piętro i poddasze;

6)Budynek posiada długość 89,72 m, szerokość 79,17 m, wysokość budynku do stropu nad ostatnią kondygnacją budynku nie przekracza 12,00 m i wynosi 11,98 m;

4.Wykończenie zewnętrzne budynku:

1)Tynki na ścianach zewnętrznych cienkowarstwowe.

2)Pokrycie dachu blachą na rąbek.

3)Stolarka: okna aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła U= 0,9 W/(m2*K).

5.Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki:

1)Powierzchnia zabudowy - budynek szkoły 3352,80 m2;

2)Powierzchnia zadaszonego miejsca na odpadki stałe 12,54 m2;

3)Powierzchnia murów oporowych 19,43 m2;

4)Powierzchnia placu zabaw 126,77 m2,

5)Powierzchnia bieżni 358,55 m2;

6)Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 608,00 m2;

7)Powierzchnia terenów utwardzonych dojścia 1775,67 m2;

8)Powierzchnia parkingów – 211,00 m2;

9)Powierzchnia terenów utwardzonych dojazdy 818,66 m2;

6.Zakres zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu: boiska, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe oraz ciągi piesze.

7.Wykończenie wewnętrzne budynku (szkoła, przedszkole, korytarze, hala) – lamperie - przemalowanie ścian dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego do wysokości 2,0 m wraz z wykonaniem ochrony na ścianach korytarzu (po obu stronach) z płyt MDF o szerokości 20cm i odbojników ograniczających dla wszystkich drzwi na obiekcie.

8.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarncja na roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Zdolność techniczna i zawodowa.

2.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1)Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze co najmniej 10.000,00 m3.

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek wskazany w pkt.2 ppkt.1) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców ubiegających się o zamówienie (wymagane doświadczenie wskazane w pkt. 2 ppkt.1) musi posiadać jeden lub każdy z konsorcjantów).

Wykaz robót należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

2) Dysponują lub będą dysponować osobami do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. posiadają prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub równoważne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji);

b) Kierownika robót wod - kan posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych (lub równoważne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji);

c) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji);

d) Kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (lub równoważne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji);

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. DZ.U. z 2019 r. poz.831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodne z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.220 ze zm) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Wykaz robót należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w dowolnej formie przewidzianej w SWZ.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zgodnie z złożona ofertą.

3. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawcy przedstawia projekt umowy stanowiący załacznik nr 9 do SWZ.

4. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy - załacznik nr 9 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - zwaną dalej Pzp.Zgodnie z art. 139 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należny przedłożyć zgodnie z zapisem w SWZ rozdz.XXIII "Wymagania dotyczace wadium w tym jego kwota".

3.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.Sposób złożenia oferty został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

5.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie na podstawie paragrafu 16 na warunkach określonych w projekcie umowy - załacznik nr 9 do SWZ.

6.Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp - nie dotyczy;

7.Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13.Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

14.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

16.Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

17.Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

18. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu wykonawcy w tym postępowaniu zamówień polegających na powtórzeniu robót objętych zakresem zamówienia stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie cen podanych w kosztorysie załączonym do oferty (tj. tak jak w zamówieniu podstawowym).

19.Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

20. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych została zawarta w SWZ rozdz.XXXI.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w pkt 1).

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Środki ochrony prawnej wskazane i opisane zostały w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 4587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2021