Supplies - 311744-2020

Submission deadline has been amended by:  366391-2020
03/07/2020    S127

Poland-Warsaw: Protective and safety clothing

2020/S 127-311744

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Postal address: pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-015
Country: Poland
Contact person: Genowefa Grażyna Górna-Gajda, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telephone: +48 224459247
Fax: +48 224455315

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odzieży roboczej ostrzegawczej klasy 3 i klasy 2 wg normy PN-EN ISO 20471 z podziałem na zadania

Reference number: 00911/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/D/2020
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa odzieży roboczej ostrzegawczej klasy 3 i klasy 2 wg normy PN-EN ISO 20471 z podziałem na zadania

a) Zadanie 1. Dostawa odzieży roboczej letniej ostrzegawczej

b) Zadanie 2. Dostawa odzieży roboczej zimowej ostrzegawczej

c) Zadanie 3. Dostawa odzieży nieprzemakalnej ostrzegawczej

d) Zadanie 4. Dostawa kurtek typu softshell ostrzegawczych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – dostawa odzieży roboczej letniej ostrzegawczej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa odzieży roboczej letniej ostrzegawczej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria udzielenia zamówienia:

— kryterium jakości – waga:40%,

— cena – waga: 60 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – dostawa odzieży roboczej zimowej ostrzegawczej

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa odzieży roboczej zimowej ostrzegawczej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria udzielenia zamówienia:

— kryterium jakości – waga:40%,

— cena – waga: 60 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3 – dostawa odzieży nieprzemakalnej ostrzegawczej

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa odzieży nieprzemakalnej ostrzegawczej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria udzielenia zamówienia:

— kryterium jakości – waga:40%,

— cena – waga: 60 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4 – dostawa kurtek typu softshell ostrzegawczych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa kurtek typu softshell ostrzegawczych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria udzielenia zamówienia:

— kryterium jakości – waga:40%,

— cena – waga: 60 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. Nie dotyczy.

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia – nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” – w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz;

b) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1.a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) ofertę zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, część I SIWZ;

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa na zasadach opisanych w IDW;

d) wypełniony formularz cenowy dla danego zadania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do IDW część ISIWZ;

e) próbek odzieży uszytych wg wymogów OPZ (bez logo spółki) dla każdego z zadań w rozmiarze XL jako załączników do oferty.

Do Zadania 1 należy przedłożyć następujące próbki:

— bluza letnia kl. 2 – 1 szt.,

— spodnie ogrodniczki letnie kl. 2 – 1 szt.,

— koszulka polo kl. 3 – 1 szt.

Do Zadania 2. należy przedłożyć następujące próbki:

— kurtka zimowa kl. 3 – 1 szt.,

— spodnie ogrodniczki ocieplane kl. 2 – 1 szt.

Do Zadania 3. należy przedłożyć następujące próbki:

— spodnie nieprzemakalne kl.3 – 1 szt.,

— kurtka nieprzemakalna kl. 3 – 1 szt.

Do Zadania 4. należy przedłożyć próbkę:

— kurtka softshell – 1 szt.

3.1. b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b) i 6.1.d) IDW.

3.1. c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c) IDW.

3.1. d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1.b) ppkt a) IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: Nie dotyczy.

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4–8 ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b) IDW.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.: Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.: Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: nie dotyczy.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: nie dotyczy.

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:

— zadanie nr 1 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100),

— zadanie nr 2 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100),

— zadanie nr 3 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100),

— zadanie nr 4 Zamawiający odstępuje od wymagania wniesienia wadium.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Określone w IDW

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z art. 23 Pzp

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącej część II SIWZ

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/08/2020
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/08/2020
Local time: 10:00
Place:

Na platformie zakupowej Zamawiającego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. IDW.

4. Termin związania ofertą: 60 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Wymagany termin wykonania zamówienia: dotyczy zadań 1–4.

Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do 30.6.2021 lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 –198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/06/2020